Unskilled

ansikiyld

vasıfsız, niteliksiz

Upward

apvord

yukarıda

Upstairs

apsıteirz

üst kata, üst katta

Utopia

yütopıya

yeryüzü cenneti, hayali mükemmel toplum, ütopya

Unlawful

enlauful

yasadışı, kanunsuz

Unsoiled

ansoyıld

topraksız

Unlucky

anlakiy

talihsiz, şanssız, bahtsız

Umbrella

ambırala

şemsiye

Unbiased

anbayesd

tarafsız

Utmost

atmoust

son derece, pek çok, en fazla

Unwell

anveyl

hasta, rahatsız, keyifsiz, iyi değil

Unlimited

anlimitid

sınırsız, sonsuz, pek çok, hadsiz, hesapsız

Utilize

yudulayz

kullanım, yararlanmak, faydalanmak

Ultimate

altımet

en büyük/yüksek/önemli/güçlü; asıl

Use

yuzz

kullanmak

User

yuzır

kullanıcı, kullanan kişi

Unwitting

anviytingliy

bilmeyerek, farkında olmadan, habersizce, istemeyerek; niyet etmeksizin

Unbelievable

anbelıvıbıl

inanılmaz, hayret verici, şaşırtıcı, fevkalâde

Usual

yujuol

alışılmış, her zamanki, olağan, mutat

Urinary

yuronoriy

idrara/idrar yollarına ait

Unwillingless

anvilinlıss

isteksizlik, gönülsüzlük

Update

apdeyt

güncelleştirmek, yeni bilgiler ilave etmek; güncel hâle getirmek

Urge

örcj

ikna etmek, ısrar etmek, zorlamak, sıkıştırmak, üstelemek

Unit

yunit

birim, tim, ekip, grup

Ugly

agliy

çirkin

Unsolved

ensovld

çözümlenmemiş, aydınlığa kavuşmamış, nedeni belli olmayan

Unknown

announ

blinmeyen, tanınmayan, yabancı, meçhul