Sir

sör

efendi

Skate

sıkeyt

buz pateni, paten ayakkabısı

Skateboard

sıkeytboord

kay kay

Skeleton

sıkelıtın

iskelet

Ski

sıkii

kayak, kayak yapmak

Skin

sıkin

deri

Skirt

sıkört

etek

Slang

sileng

argo

Sleep

siliip

uyumak, uyku

Sleepy

siliipi

uykulu, sakin

Sleeve

siliiv

elbise kolu,sleeveless = kolsuz (elbise,bluz v.b)

Slide

sılayd

kaydırak (parkta), kaydırmak

Slide

sılayd

dia, slayt

Slight

sılayt

ufak,az.hafif,belli belirsiz

Slim

sılim

ince, zayıf

Slim

sılim

zayıflamaya çalışmak

Slip

sılip

kaymak düşmek

Slope

sıloup

eğim

Smash

simeş

çarpıp kırmak

Smell

simel

koku, koklamak

Smoke

sımouk

1.tütün içmek (sigara vb.) 2.tütmek 3.duman

Smooth

sımuuth

düzgün, yumuşak

Snail

sineyl

sümüklüböcek

Snake

sineyk

yılan

Sneeze

siniiz

hapşırmak

Sniff

snif

burnunu çekmek

Snore

snoor

horlamak

Snow

snou

kar

So

sou

1.öyleyse, bu yüzden 2.bu şekilde 3.çok

Soap

soup

sabun

Socket

sakıt

soket, priz

Sofa

soufı

divan , sofa

Soft

soft

yumuşak

Soil

soil

toprak

Soldier

soulcır

asker

Solemn

salım

1.ciddi 2.bayıltıcı

Solid

solid

katı, sert

Solve

solv

çözüm bulmak, çözmek

Some

sam

1.bazı, birkaç 2.yaklaşık

Somebody

sambadi

birisi

Someone

samwan

biri

Somewhere

samweır

bir yer

Son

san

erkek çocuk, oğul

Song

song

şarkı

Soon

suun

yakında (zaman açısından)

Sore

soor

ağrı verici

Sorrow

sarou

üzüntü

Sorry

sori

üzgün

Sort

sort

çeşit

Sort

sort

sıralamak

Soul

soul

ruh

Sound

saund

1.ses 2.mantıklı 3.toplam

Sound

saund

gibi gelmek

Soup

suup

çorba

Sour

sauır

ekşi

Source

soors

kaynak

South

sauth

güney

Sow

sou

toprağa ekmek

Space

speys

1.uzay 2.boşluk 3.yer

Spade

speyd

1.maça (oyun kartlarında) 2.kürek

Spare

speyr

ekstra, fazla, boş, yedek

Speak

spiik

konuşmak

Special

speşl

1.özel 2.en iyi

Speech

spiiç

konuşma

Speed

spiid

hız, hızlı gitmek

Spell

spel

1.harfleri söylemek  2.büyülü sözcükler

Spend

spend

para harcamak, harcamak

Spirit

spırit

1.ruh, ruhsal durum, 2.alkollü içki 3.ispirto

Spite

spayt

1.rağmen 2.birisine zarar verme isteği

Splendid

splendid

nefis, harika

Split

split

ikiye bölmek

Spoil

spoil

1.zarar vermek 2.şımartmak

Spoon

spuun

kaşık

Swim

swim

yüzmek

Swing

swing

1.sallanmak  2.güçlü ritim

Switch

swiç

açmak, kapatmak (düğme)

Sword

sood

kılıç

Symbol

simbl

sembol

System

sistım

sistem

Saddle

sedl

eğer

Safe

seyf

1.güvenli, emin 2.kasa

Sail

seyl

deniz yolculuğu

Sailor

seylır

denizci

Sake

seyk

hatır, uğruna

Salad

selıd

salata

Salary

selıri

maaş

Sale

seyl

satış

Salt

solt

tuz

Same

seym

aynı, farksız

Sand

send

kum

Sandal

sendl

sandalet

Sandwich

sendwic

sandviç

Satisfy

setısfay

tatmin etmek

Saturday

setırdey

cumartesi

Save

seyv

1.korumak  2.tasarruf etmek

Say

sey

demek, söylemek

Scale

skeyl

1.ölçek 2.tart

Scarce

skers

kıt

Science

sayıns

bilim

Scissors

sizız

makas

Score

skoor

skor

Scrape

skreyp

kazımak, sürtmek, artık, pislik

Scratch

skreç

1.tırmalamak 2.kaşımak

Scream

skriim

çığlık

Screen

skriin

1.ekran 2.perde, perdelemek

Screw

skru

vidalamak, vida, kazıklamak

Sea

sii

deniz

Search

sörç

araştırmak

Seashore

siişor

deniz kıyısı

Season

siizn

mevsim, sezon

Seat

siit

oturulacak yer

Second

sekınd

1.saniye  2.ikinci

Secret

sikrıt

giz, sır

Secretary

sekrıtri

sekreter

Section

sekşn

kısım, bölüm

See

sii

1.görmek 2.fark etmek 3.anlamak

Seed

siid

1.tohum 2.çekirdek

Seek

siik

aramak, soruşturmak

Seem

siim

görünmek

Seize

siiz

kapmak, hızla bir şeyi ele geçirmek

Seldom

seldım

ara sıra, sık değil

Select

sılekt

seçmek

Selection

sılekşn

seçim

Selfish

selfiş

bencil

Sell

sell

satmak

Semi

semi

yarı

Send

send

göndermek

Sense

sens

duyu

Senseless

senslıs

1.aptalca 2.bilinçsiz

Sensible

sensibıl

akıllı

Sensitive

sensitiv

duyarlı, alıngan

Sentence

sentıns

1.cümle 2.hüküm giyme,mahkum olma (a life sentence)

Separate

seprıt

ayrı, ayırmak

September

septembır

eylül

Serial

siiriıl

seri (t.v ,radyo,hikaye v.b )

Serious

siiriıs

ciddi

Sermon

sörmın

vaaz

Servant

sörvınt

hizmetçi

Serve

sörv

1.hizmet etmek 2.servis yapmak

Service

sörvis

servis

Set

set

ayarlamak, yerleştirmek, hazırlamak

Settle

setl

1.durup dinlenmek 2.alışmak 3.yerleşmek

Settlement

setlmınt

anlaşma

Several

sevrıl

bir kaç

Severe

sıviır

sert, ciddi

Sew

sou

dikiş dikmek

Shade

şeyd

gölge, gölgelemek

Shadow

şedou

haranlık, gölge

Shadow

şedou

izlemek (gizlice)

Shake

şeyk

sarsmak

Shame

şeym

utanç

Shape

şeyp

şekil, form

Share

şeyr

paylaştırmak, paylaşmak, pay

Sharp

şarp

1.keskin 2.tam tamına 3.zeki

Sheep

şiip

koyun, koyunlar

Sheet

şiit

1.çarşaf 2.ince tabaka

Shell

şel

1.kabuk 2.bombalamak

Shelter

şeltır

sığınmak

Shine

şayn

parlamak, parlatmak

Ship

şip

gemi, gemiyle yollamak

Shirt

şört

gömlek

Shock

şak

şok, şok etmek

Shoot

şuut

1.ateş etme,şut atma 2.film çekme 3.tomurcuk

Shop

şap

dükkan, alışveriş yapmak

Shopping

şaping

alışveriş

Shore

şoor

kıyı

Short

şort

1.kısa  2.aniden

Shortly

şortli

1.kısa bir zaman sonra 2.kısaca

Shot

şat

atış

Shoulder

şouldır

omuz

Shout

şaut

bağırmak

Show

şou

göstermek, gösteri

Shower

şauır

1.duş, duş almak 2.sağanak yağmur

Shut

şat

kapatmak (kapı,pencere  v.b ) shut up=sus

Shy

şay

utangaç

Sick

sik

hasta

Side

sayd

1.kenar,yan,taraf sıdeeffect=yan etki 2.taraf tutmak

Sport

sport

spor

Spot

spat

1.küçük yuvarlak işaret 2.ben (ciltteki) 3.leke

Spot

spat

1.lekelemek  2.tanımak,ayırmak

Spread

spred

yayılmak, yaymak

Spring

spring

1.ilkbahar 2.yay 3.üstüne atlamak 4.pınar

Spy

spay

casus

Square

skueır

kare

Staff

staaf

eleman, memur

Stage

steyc

1.evre safra 2.sahne

Stain

steyn

lekelemek

Stair

steyr

merdiven

Stamp

stemp

pul, damga, damgalamak

Stamp

stemp

ayakla basmak, ezmek

Stand

stend

1.ayakta durmak,bulunmak 2.stand ın=dublörlük yapmak

Standard

standırd

standart

Star

star

yıldız

Stare

steyr

uzun süre bakmak

State

steyt

1.devlet 2.durum

State

steyt

söylemek veya yazmak(bir şeyi)

Station

steyşn

istasyon, durak

Stay

stey

kalmak

Steady

stedi

sabit

Steal

stiil

çalmak

Steam

stiim

buhar

Steer

stiir

didon, yönlendirmek (bisiklet,motor,sandal,vs.)

Step

step

1.adım, adım atmak  2.üvey

Stick

stik

sopa, baston

Stiff

stif

kolay bükülmeyen, sert

Still

stil

1.hareketsiz, sakin  2.hala

Stir

stör

1.karıştırmak (çay v.b)  2.hareket ettirmek

Stock

stok

1.stok, stok yapmak 2.hisse senedi

Stocking

stoking

kadın çorabı

Stomach

stomak

mide

Stone

stoun

1.taş  2.meyve çekirdeği  3.(6.3)kg.

Stop

stap

stop, durmak, nokta, durak

Store

stoor

dükkan, depolamak

Story

stori

öykü ,hikaye

Stove

stouv

soba

Straight

streyt

düzgün, en kısa yoldan

Strange

streync

garip, tuhaf

Straw

strow

1.saman  2.kamış (bardak için v.b)  3.hasır

Strawberry

strowbri

çilek

Stream

striim

ırmak

Street

striit

cadde

Strength

strength

güç, kuvvet

Stress

stres

bastırmak(üzerine basa basa konuşmak), stres

Stretch

streç

1.gerinmek,germek 2.bir kerede 3.toprak parçası

Strict

strikt

katı (katı kuralları olan)

Strike

strayk

1.grev yapmak, grev  2.vurmak

String

string

ip,tel

Strip

strip

soymak, soyunmak

Stripe

strayp

1.şerit,çizgi  2.kırbaç cezası

Stroke

strouk

1.çarpış 2.felç 3.okşamak

Strong

strong

güçlü

Struggle

stragl

1.kavga etmek 2.çaba

Student

studınt

öğrenci

Study

stadi

çalışmak, okumak, incelemek

Stuff

staf

1.cisim , şey 2.tıkıştırmak

Stupid

stüupid

aptal

Subject

sabcıkt

1.konu  2.özne

Submarine

sabmıriin

denizaltı

Suburb

sabörb

banliyö

Subway

sabwey

alt geçit , alt yol

Succeed

sıksiid

1.başarmak  2.yerini almak

Succession

sıkseşn

ardarda ,devamlı

Such

saç

1.bunun gibi  2.bu kadar

Suck

sak

emmek

Sudden

sadn

ani

Suffer

safır

acı çekmek

Sugar

şugır

şeker

Suggestion

sıcesşn

öneri

Suit

suut

1.yakışmak 2.uygun gelmek 3.takım elbise

Sum

sam

toplam

Summer

samır

yaz

Sun

san

güneş

Sunshine

sanşayn

güneş ışığı

Suntan

santen

bronz rengi (ciltte)

Super

suupır

süper

Superb

supörb

harika, çok güzel

Superstition

supıstişn

batıl inanç

Supper

sapır

yemek (günün son yemeği)

Supply

sıplay

sağlamak, miktar

Support

sıport

taşımak, yardım etmek, taraf tutmak, desteklemek

Suppose

sıpouz

sanmak

Sure

şuır

emin, kesin

Surface

sörfıs

yüzey

Surname

sörneym

soyadı

Surround

sıraund

çevrelemek

Suspect

sıspekt

şüphelenmek

Swallow

swalou

1.yutmak 2. kırlangıç

Swear

sweır

1.yemin etmek 2.küfretmek

Swell

swel

şişmek, kalınlaşmak