Raw

row

1.ham 2.çiğ

Razor

reyzır

ustura, traş makinesi

Ready

redi

hazır

Really

riıli

gerçekten

Recall

rikol

anımsamak

Recommend

rekımend

tavsiye etmek

Record

rekord

1.kayıt 2.plak 3.rekor

Recover

rikavır

1.iyileşmek 2.(kaybedilen bir şeyi) bulmak

Red

red

kırmızı, kızıl

Reduce

redius

azaltmak

Reflect

riflekt

yansıtmak

Refuge

refüuc

sığınma,koruma,korunma

Refugee

refyucii

sığınmazı,mülteci

Refuse

rifiyuzs

reddetmek

Regard

rigard

1.dikkat 2.düşünce 3.gözü ile bakmak 4.inanmak

Regret

rigret

üzgün olmak, pişman olmak

Regular

regulır

düzenli, olağan

Reject

ricekt

kabul etmemek

Relation

rıleyşn

1.ilişki 2.akrabalık

Relationship

rıleyşnşip

ilişki, iletişim

Relative

relıtiv

1.akraba 2.göreceli

Relax

rileks

rahatlamak, gevşemek

Release

rilis

serbest bırakmak, gevşetmek

Relief

rıliif

rahatlama

Relieve

rıliiv

azaltmak,hafifletmek,serbest bırakmak

Religion

rılicın

din

Remain

rımeyn

kalmak, aynı durum ve konumda kalmak

Remark

rımark

belirtmek, açıklama

Remarkable

rımarkıbl

dikkate değer

Remember

rimembır

unutmamak, hatırlamak

Remind

rimaynd

anımsatmak

Remote

rimuut

uzak

Remove

rimuuv

uzaklaştırmak

Rent

rent

kiralamak

Repay

rıpey

geri ödemek

Replace

rıpleys

yeniden yerleştirmek

Reply

ripılay

yanıtlamak, yanıt

Report

riport

rapor,  rapor etmek

Represent

reprızent

temsil etmek

Representative

reprızentıtiv

temsilci

Republic

rıpablik

cumhuriyet

Request

rikuest

rica etmek, rica

Rescue

reskiyu

kurtarmak

Reserve

rizörv

1.rezerv 2.rezervasyon yaptırmak

Resign

rizayn

istifa etmek

Resist

rızist

karşı koymak

Respect

rıspekt

saygı duymak

Respectable

rıspektıbl

saygıdeğer

Responsible

rıspansıbl

sorumlu

Rest

rest

dinlenmek

Rest

rest

geriye kalan

Restaurant

restrant

restoran, lokanta

Result

rizalt

sonuç

Retire

ritayır

emekli olmak

Return

ritörn

geri dönmek

Reward

riword

ödül

Rib

rib

kaburga

Ribbon

ribın

kurdela, şerit

Rice

rays

pirinç

Rich

riç

zengin

Ride

rayd

ata,bisiklete binmek

Ring

ring

yüzük, halka

Ring

ring

çalmak(zil çalması), telefon etmek

Ripe

rayp

olgun, ham değil

Rise

rayz

yükselmek

Risk

risk

risk

Risky

riski

riskli

River

rivır

nehir

Road

roud

yol

Roar

roor

kükreme

Roast

roust

rosto, fırında pişirmek

Rob

rob

1.soygun yapmak

Rock

rak

1.kaya  2.sallanmak

Role

roul

rol

Roll

rol

yuvarlanmak

Roof

ruuf

çatı

Room

ruum

oda

Root

ruut

kök

Rope

roup

halat, ip

Rough

raf

kaba,pürüzlü,yaklaşık takriben

Round

raund

yuvarlak

Row

rou

1.sıra 2.gürültü

Row

rou

kürek çekmek

Royal

royıl

kraliyete ait

Rub

rab

sürmek, sürtmek, ovmak

Rubbish

rabiş

1.çöp 2.saçma

Rude

ruud

kaba

Rule

ruul

1.yönetmek 2.kural

Ruler

ruulır

1.kural koyucu, yönetici  2.cetvel

Rumble

rambl

gürlemek

Run

ran

1.koşmak 2.çalıştırmak (fabrika,şirket v.b)

Runaway

ranıwey

1.kaçak 2.kontrol dışı (runaway increase in prices)

Rush

raş

çabuk davranmak