Panic

penik

panik

Paragraph

perıgraf

paragraf

Park

park

1.park 2.park etmek

Part

part

kısım, bölüm ,ayırmak

Part-Time

part taym

yarım gün

Party

paati

parti

Pass

pes

geçmek, geçirmek

Patience

peyşns

sabır

Patient

peyşnt

1.sabırlı 2.hasta

Pay

pey

ödemek

Payment

peymınt

ödeme

Present

prizent

sunmak

Press

pres

1.baskı 2.ütüleme 3.basın

Press

pres

baskı yapmak, basmak

Pressure

preşır

basınç, baskı

Pretend

pıriytend

miş/mış gibi görünmek,numara yapmak

Prevent

pirivent

önlemek,engle olmak,önüne geçmek

Previous

priiviıs

önceki

Price

prays

fiyat

Pride

prayd

onur,gurur

Priest

priist

rahip

Prince

prins

prens

Principal

prinsipl

1.en önemli 2.prensip  3.ana para (borçta)

Print

print

1.basmak(harfler vs.) 2.iz

Prison

prizn

hapis

Prisoner

priznır

1.mahkum 2.esir

Prize

prayz

ödül

Probable

prabıbl

olası

Problem

prablım

sorun, problem

Produce

prodyus

üretmek

Product

prıdak

ürün

Production

prodakşn

üretim

Profession

profeşn

meslek

Profit

profit

kar

Programme

prougrem

program

Progress

prougres

gelişme

Promise

promis

söz vermek

Pronounce

pronauns

okunuşunu çıkartmak, telaffuz etmek

Proof

pruuf

kanıt

Proper

prapır

uygun, doğru

Property

prapıti

mal, mülk (bir işinin sahip olduğu), eşya

Proposal

propouzl

plan, öneri

Propose

propouz

1.planını açıklamak 2.evlilik teklif etmek

Protect

prıtekt

korumak

Protest

protest

protesto

Proud

praud

gururlu

Prove

pruuv

kanıtlamak

Provide

provayd

sağlamak, tedarik etmek

Pub

pab

pab, birahane

Public

pablik

halk  (puplıc sector=devlet sektörü )

Publish

pabliş

basım (bir yayını)

Pull

pul

çekmek

Pullover

pulouvır

1.kazak  2.arabayı durdurmak, kenara çekmek

Pump

pamp

pompa

Punch

panç

1.delmek 2.yumruklamak

Punish

paniş

cezalandırmak

Pupil

püupl

1.öğrenci 2.gözbebeği

Puppet

papıt

kukla

Puppy

papi

genç köpek

Purchase

pörçıs

satın almak

Purple

pörpıl

mor

Purpose

pöpıs

amaç

Push

puş

itmek

Puzzle

pazl

bulmaca, problem

Pyjamas

pıcaamız

pijama

Pear

peır

armut

Peculiar

pıküliır

garip

Pen

pen

1.ağıl 2.tükenmez kalem

Penalty

penılti

ceza

Pencil

pensl

kurşun kalem

People

piipl

halk

Pepper

pepır

biber

Per

pör

her

Perfect

pörfekt

kusursuz, yetkin

Perform

pörform

1.çalışmak 2.uygulamak

Performance

pörformıns

performans

Perhaps

pörheps

belki

Permission

pörmişn

izin

Permit

pörmit

1.izin vermek 2.izin kağıdı

Person

pörsın

kişi

Personality

pörsınelıti

kişilik

Persuade

pörsweyd

ikna etmek

Perish

peyriş

can vermek,yok olmak, telef olmak

Petrol

petrıl

petrol

Phone

foun

telefon

Photo

foutou

fotoğraf

Piano

pieno

piyano

Pick

pik

toplamak, seçmek

Pickpocket

pikpakıt

yankesici

Picnic

piknik

piknik

Picture

pikçır

resim

Pie

pay

pasta, börek

Piece

piis

parça

Pig

pig

domuz

Pigeon

picın

güvercin

Pile

payl

üst üste koymak

Pill

pil

hap

Pilot

paylıt

pilot

Pin

pin

dikiş iğnesi, toka, pin kodu

Pine

payn

çam

Pineapple

paynepıl

ananas

Pink

pink

pembe

Pipe

payp

1.boru 2.pipo 3.flüt

Pity

piti

acımak (what a pity : ne yazık)

Place

pleys

yer, yerleştirmek

Plain

pleyn

açık, ortada, düz

Plan

plen

plan, planlamak

Plane

pleyn

uçak

Plant

plent

1.bitki, bitki ekmek  2.fabrika, tesis

Plantation

plenteyşn

ekili yer

Plate

pleyt

tabak

Play

pley

1.oynamak 2.çalmak (bir müzik aletini)

Player

pleyır

oyuncu, çalan

Pleasant

pleznt

keyifli, zevkli

Please

pliiz

lütfen

Pleasure

plejır

zevk

Plenty

plenti

çok sayıda

Plough

pılauv

kara saban, toprak sürmek

Plug

plag

fiş, banyo tıkacı

Plus

plas

artı

Pocket

pakıt

cep

Poem

poım

şiir

Poet

poıt

şair, ozan

Poetry

poıtri

şiirler, şairlik, şiirle ilgili

Point

point

nokta, uç,konu

Poison

poizın

zehir

Police

pıliis

polis

Policy

palısi

1.poliçe  2.yönetim ilkesi, politika

Polish

poliş

parlatmak

Polite

pılayt

kibar

Political

pılitikl

politik

Politician

polıtişın

politikacı, politikayla uğraşan

Politics

palitiks

politik

Pool

puul

havuz

Poor

puur

1.yoksul 2.zavallı

Pork

pork

domuz eti

Port

port

liman

Position

pızişn

durum, konum,pozisyon

Positive

pazitiv

1.emin, kesin  2.olumlu

Possess

pızes

sahip olmak

Possession

pızeşn

sahiplik

Possibility

pasıbilıti

olasılık

Possible

pasıbl

olası, mümkün

Post

poust

1.posta  2.işaret  3.devriye gezmek (askerde)

Postpone

pospon

ertelemek

Pot

pot

tencere

Potato

poteyto

patates

Pour

poor

dökmek, akıtmak

Powder

paudır

toz, pudra,un

Power

pauır

güç

Powerful

pauıfl

güçlü

Practical

prektikl

pratik

Practice

prektis

alıştırma

Practise

prektis

alıştırma yapmak

Praise

preyz

övmek

Preach

priiç

vaaz vermek

Predict

prıdikt

tahmin etmek

Prefer

prıför

yeğlemek, tercih etmek

Pregnant

pregnınt

hamile

Prejudice

precıdis

önyargı

Preparation

prepıreyşn

hazırlık

Prepare

prıpeır

hazırlamak

Presence

pırezıns

hazır bulunma,varlığı olma

Present

pırezınt

burada, mevcut, şimdiki, armağan