March

març

1.marş 2.yürüyüş 3.mart (ayı)

Market

maakıt

pazar, piyasa

Master

mestır

uzman, şef, sahip, hoca

Match

meç

1.uymak, uyuşmak 2.maç 3.kibrit

Mean

miin

1.anlamına gelmek,istemek,planlamak 2.cimri

Mean

miin

ortalama

Meaning

miining

anlam

Means

miins

1.stil, yol, yardım  2.para

Meat

miit

et

Mechanic

mekanik

mekanik

Medal

medıl

madalya

Meet

miit

buluşmak, karşılamak

Meeting

miiting

toplantı, miting

Melody

melodi

ezgi, melodi

Melon

melın

kavun

Melt

melt

erimek

Memorandum

memırendım

not

Memorial

memoriıl

bir kişinin anısına yapılan yapıt

Memory

memıri

hafıza

Men

men

adamlar

Mend

mend

tamir etmek

Mental

mentıl

zihinsel

Merchant

mörçınt

tüccar

Mercy

mörsi

merhamet

Mere

miır

sadece,yalnızca

Merry

meri

mutlu

Mess

mes

kargaşalık,dağınıklık

Message

mesıc

mesaj

Metal

metıl

metal

Meter

mitır

ölçek

Method

methıd

metot

Metre

mitr

metre

Mice

mays

fareler

Middle

midl

orta

Midnight

midnayt

gece yarısı (24:00)

Military

militıri

askeri

Milk

milk

süt

Mill

mil

1.değirmen 2.imalathane

Mimic

mimik

taklit etmek (birini)

Mind

maynd

akıl

Mind

maynd

birine bakmak,dert etmek

Mine

mayn

1.benim 2.maden ocağı 3.mayın

Minimum

minımum

enaz

Minority

maynorıti

azınlık

Minus

maynıs

eksi  ( - )

Minute

mınıt

1.dakika 2.çok küçük 3.zabıt

Miss

mis

1.özlemek 2.kaçırmak,kayıp

Miss

mis

bayan

Missile

misayl

füze, fırlatılan cisim

Mission

mişn

özel bir görev için yolculuk,misyon

Misunderstand

misandırstend

yanlış anlamak

Mix

miks

karıştırmak, karışmak

Model

madl

model (model araba,manken v.b)

Moderate

madırıt

ılımlı, ortada

Modern

madn

modern, çağdaş

Modest

modıst

alçakgönüllü, ılımlı

Moment

moumınt

an

Monday

mondey

pazartesi

Monkey

manki

maymun

Month

manth

ay (takvim ayı)

Moon

muun

ay

Morning

morninn

sabah

Mosque

mosk

cami

Most

moust

en çok

Mother

madı

anne

Motor

moutır

motor

Mountain

mauntın

dağ

Mouse

maus

fare

Mouth

mauth

ağız

Move

muuv

hareket etmek, ettirmek

Movement

muuvmınt

hareket

Much

maç

çok (miktarca)

Mud

mad

çamur

Murder

mördır

cinayet

Music

müuzik

müzik

Must

mast

zorunluluk

My

may

benim

Mystery

mıstri

esrar, bilinmezlik