Jacket

caked

ceket

Jail

cayıl

hapishane

Jam

cem

reçel

Jar

caa

kavanoz

Jaw

coo

çene

Jealous

celıs

kıskanç

Jealousy

celesiy

kıskançlık

Jelly

celiıy

jöle

Jet

cet

jet

Jeweler

cuilır

kuyumcu

Jewelry

culriy

takı

Job

cob

Join

coin

katılmak

Joint

coint

eklem yeri, birleşme yeri

Joke

couk

şaka

Journal

cornıl

dergi

Journey

courniy

seyahat

Joy

coy

neşe, sevinç

Judge

cac

yargıç

Judgment

cacment

yargı

Juice

cius

meyve suyu

Jump

camp

zıplamak, atlamak

Junior

cunyığ

genç

Jurisdiction

curisdikşın

yargı yetkisi

Juror

cuıra

jüri üyesi

Jury

cuğri

jüri

Just

cast

sadece, yanlızca

Justice

castıs

adalet

Junk

jank

ıvır zıvır

Junta

caınta

cunta

Jungle

cangıll

balta girmemiş orman

June

ciunn

haziran

Jumpy

campiğ

gergin

Jumpsuit

campsüüt

tulum

Junkyard

cankyaad

hurdalık

Jolly

coliy

neşeli

July

cılaay

temmuz

Jumble

cambıl

karmakarışık

Jig

cig

şaka

Joist

coyist

kiriş

Jigsaw

cigsou

yapboz

Jerk

cörk

pislik

Jeans

ciıns

pantolon

Jeep

ciip

jip marka araba

Jeer

ciıır

aşağılamak, alay etmek, rezik etmek