Egg

eg

yumurta

Either.....or....

aydır ... or

ya.....ya.....

Elastic

ılestik

elastik

Elect

ılekt

seçmek

Electricity

ılektrisiti

elektrik

Elementary

elımentri

temel, başlangıç için

Elephant

elıfınt

fil

Else

els

daha, başka

Embassy

embısi

büyükelçilik

Emerge

ımörc

çıkmak

Emergency

ımörcınsi

acil durum

Emigrate

emıgreyt

göçmen (kendi ülkesinden göçen)

Employer

ımployır

işveren

Employment

ımploymınt

Empty

empti

boş

Enclose

inklouz

kapatmak, etrafını kapatmak

Energy

enerciy

enerji

Engage

engeyc

1.nişanlamak  2.iş vermek

Engine

encin

makine

Enjoy

incoy

eğlenmek

Enough

inaf

yeter

Enter

enter

girmek

Enterprise

entıprayz

girişim

Entertain

entıteyn

ağırlamak (konukları)

Entertainment

entıteynmınt

eğlence

Entrance

entrıns

giriş

Envelope

ınvılop

zarf

Equal

ikuıl

eşit

Equality

ikualiti

eşitlik

Erect

irekt

kaldırmak

Escape

ıskeyp

kaçmak

Especial

ıspeşl

özel, önemli

Essential

ısenşıl

temel, çok önemli

Establish

ıstabliş

kurmak ,inşa etmek

Estimate

estımeyt

tahmin etmek (hesaplayarak)

Even

ivın

1.hatta 2.çift,berabere,düzgün

Evening

ivning

akşam

Event

ivent

olay

Ever

evır

herhangi bir zaman

Every

evri

her

Evil

ivl

kötü

Exact

ıgzekt

tam

Exactly

ıgzekli

kesin olarak

Exaggerate

ıgzacıreyt

abartmak

Examine

ıgzamin

incelemek, sınav vermek

Example

ıgzempl

örnek

Excellent

eksılınt

çok iyi

Except

ıksept

dışında, hariç

Exception

ıksepşın

istisna

Exhaustive

igzoastif

tam,etraflı,ayrıntılı,her şeyi içeren

Exchange

ıksçeync

değiş tokuş

Excite

ıksayt

heyecanlandırmak

Exclude

eksklud

dışlamak

Excuse

eksküuz

1.affetmek  2.muaf tutmak 3.özür, mazeret

Exercise

eksısayz

egzersiz

Exist

ıgzist

oluş, var olmak

Exit

eksit

çıkış, çıkmak

Expect

ikspekt

ummak,beklemek

Expense

ekspens

masraf

Expensive

ekspensiv

pahalı

Experience

ıkspiriıns

tecrübe

Expert

ekspört

bilirkişi, uzman, eksper

Explanation

eksplıneyşın

açıklama

Explore

ıksplor

araştırmak (bir yeri)

Express

ıkspres

ifade etmek

Expression

ıkspreşın

ifade

Extend

ıkstend

genişletmek, büyütmek

Extension

ıkstenşn

genişletme, büyütme

Extent

ıkstent

boyut, büyüklük

Extra

ekstrı

fazla, ekstra

Extract

ıkstekt

çekip çıkartmak

Extraordinary

ıkstrordinıri

olağandışı

Eye

ay

göz