Camouflage

kamuflaaj

saklamak

Campus

kempıs

kampüs

Canal

knal

kanal

Candle

kendl

mum

Canteen

kantiin

kantin

Capital

kepıtl

1.başkent 2.büyük harf 3.sermaye, anamal

Captain

keptın

1.kaptan  2.yüzbaşı

Car

kaar

araba

Caravan

karavan

karavan

Card

kaad

kart

Career

kariır

meslek

Carnival

karnivıl

karnaval

Carpet

kaarpıt

halı

Carriage

keriıc

1.fayton 2.vagon

Carry

keri

taşımak

Case

keys

1.kutu,kap 2.dava

Cash

keş

nakit

Cat

ket

kedi

Cattle

ketl

büyükbaş hayvan

Ceiling

silign

tavan

Cell

sel

hücre (hapis,beyin v.b)

Cellar

selır

kiler, bodrum

Century

sençri

yüzyıl

Connect

konekt

birleştirmek

Consideration

konsidıreyşın

düşünüş, tartış

Consist

kınsist

oluşmak

Consul

konsl

konsolos

Consult

kınsalt

danışmak

Consultation

konslteyşın

toplantı, konsültasyon

Contain

kınteyin

kapsamak,içermek

Container

konteynır

kap

Content

kontent

tatmin olmuş

Contents

kontents

içerik

Continuous

kontinuıs

sürekli

Contrary

kontrıri

tersine, zıddına

Contrast

kıntrast

karşılaştırmak

Control

kontroul

kontrol etmek, yönetmek

Convenience

konvinyıns

uygunluk, kolaylık

Convenient

konvinyınt

elverişli, uygun

Conversation

konverseyşın

söyleşi

Cook

kuuk

1.aşçı 2.yemek pişirmek

Cool

kuul

1.serin 2.serinletmek, soğutmak

Cop

kap

polis

Copper

kapır

bakır

Copy

kopi

kopyalamak, taklit etmek

Corner

kornır

köşe

Correct

korekt

1.hatasız  2.düzeltmek

Cost

kost

maliyet,  mal olmak

Costly

kostli

pahalı

Cottage

kotıc

köy evi

Cotton

kotn

pamuk

Cough

kof

öksürmek

Council

kaunsl

konsey

Count

kaunt

saymak

Contribute

kontribiyut

katkı sağlamak,yardım etmek

Country

kantri

1.ülke  2.kırlık alan

Couple

kapıl

1.çift (karı-koca v.b)  2.bir kaç

Courage

karıc

cesaret

Course

kors

1.gidişat  2.kurs

Court

kort

1.mahkeme  2.kort

Cousin

kazn

kuzen

Cover

kavır

kaplamak

Cow

kau

inek

Coward

kauırd

korkak

Crack

krek

kırmak

Crash

kreş

çarpışmak (sertçe), çarpıştırmak

Crazy

kreyzi

çılgın

Cream

kriim

1.krema  2.krem  3.kirli beyaz

Creation

krieyşın

yaratış

Creature

kriiçır

yaratık

Crime

kraym

suç

Criminal

kriminl

suçlu (yasa önünde)

Criticize

kritisayz

eleştirmek

Crop

krop

ürün (toprak ürünü)

Cross

kros

1.karşıdan karşıya geçmek,çaprazlama gitmek 2.haç

Crossing

krosing

geçit

Crossroads

krosroudz

kavşak

Crowd

kraud

kalabalık

Crown

kraun

taç

Cruise

kruuz

1.deniz gezisi  2.kıtalararası silah

Crush

kraş

kırmak (basarak)

Cry

kray

bağırmak, ağlamak

Cube

küub

küp

Cucumber

küukambır

hıyar

Cultivate

kaltıveyt

toprakla uğraşmak

Culture

kalçır

kültür

Cup

kap

1.fincan  2.kupa

Cure

küur

iyileştirmek, tedavi, işlem

Curiosity

küriositi

merak

Curious

küriyıs

1.meraklı 2.olağandışı

Curl

körl

kıvırmak

Current

karınt

1.akım 2.cari 3.kur

Curse

körs

lanet

Curtain

körtn

perde

Curve

körv

eğri

Custom

kastım

gelenek

Customer

kastımır

alıcı, müşteri

Customs

kastımz

gümrük

Cut

kat

kesmek

Cycle

saykl

bisiklet, tur

Ceremony

serımıni

seremoni,tören

Certain

sörtın

kesin,belirli,  emin olmak

Certainly

sörtınli

kuşkusuz

Certificate

sertıfıkeyt

sertifika

Chain

çeyn

zincir

Chairman

çeırmın

yönetim kurulu başkanı

Chalk

çolk

tebeşir

Challenge

çalınc

meydan okuma

Champion

çempiın

şampiyon

Championship

çempiınşip

şampiyona

Change

çeync

1.değişmek  2.değişim 3.bozuk para

Character

kerıktır

kişilik

Charge

çarc

1.doldurmak 2.masrafa yazmak

Charm

çarm

çekicilik

Charming

çarming

çekici

Chatter

çetır

gevezelik yapmak

Cheap

çiip

ucuz

Cheat

çiit

1.hileci 2.hile yapmak, kopya çekmek

Check

çek

kontrol etmek

Cheer

çiır

1.neşe 2.coşturmak

Cheese

çiiz

peynir

Chemical

kemıkl

kimyasal

Cherry

çeri

kiraz

Chess

çes

satranç

Chewing-Gum

çuving gam

sakız

Chicken

çikın

piliç

Chief

çif

şef

Child

çayld

çocuk

Childhood

çayldhuud

çocukluk

Chin

çin

çene

Corruption

kurapşın

ahlaki çöküntü,yozlaşma

Choose

çuz

seçmek

Christian

krisçın

hıristiyan

Church

çörç

kilise

Cigarette

sigıret

sigara

Cinema

sinıma

sinema

Circle

sörkl

1.çember  2.grup (çevre)

Circular

sörkulır

yuvarlak, çembersel, sirküler (imza v.b)

Circumstances

sörkımstensis

durumlar,koşullar,haller

Circus

sörkıs

sirk

Citizen

sitizn

yurttaş

City

siti

kent;site

Civic

sivik

1.kente ait 2.'cıvıc duty': yurttaşlık görevi

Civil

sivıl

sivil

Claim

kıleyim

iddia etmek,ileri sürmek

Clasp

kılasp

sıkıca tutmak

Class

kılas

sınıf

Classic

kılesik

klasik

Clear

kıliır

1.açık, berrak, anlaşılan  2.(ortalığı) toplamak

Clerk

kılark

memur

Clever

kılevır

akıllı

Climb

kılaymb

tırmanmak, yükselmek

Cloakroom

kıloukrum

vestiyer, tuvalet

Clock

kılok

saat

Close

kılous

yakın

Close

kılouz

1.son 2.kapalı 3.kapatmak

Clothes

kılouthz

giysiler (her zaman çoğuldur )

Club

kılab

1.klüp 2.(kağıt oyunlarında) sinek

Coach

kouç

1.antrenör 2.yolcu vagonu 3.şehirlerarası otobüs

Coal

kol

kömür

Coat

kout

palto

Cobweb

kobveb

örümcek ağı

Coconut

kokonat

hindistan cevizi

Coffee

kafi

kahve

Coffin

kofin

tabut

Coin

koin

madeni para

Cold

kould

soğuk

Collar

kolır

yaka, tasma

Collect

kolekt

toplamak

Colour

kalır

renk

Comb

kom

tarak

Come

kam

gelmek

Comfort

kanfırt

konfor ,rahat

Comfortable

kanfırtıbıl

konforlu

Command

komand

kumanda etmek

Commence

kımens

başlamak

Commercial

kımörşıl

1.ticari 2.reklam ( filmi )

Common

kamın

yaygın,bilinen,ortak

Community

komüniti

toplum

Comparatively

kımpırativli

mukayeseli olarak

Compass

kampıs

1.pusula  2.pergel

Compete

kımpiit

yarışmak

Competition

kompitişn

1.yarışma 2.rekabet

Complete

kımpliit

bütün, tüm, tamamı, bitmiş

Compound

kompaund

birleşik, bileşik

Compelled

kınpeıl

zorunda kalmak zorla mak

Concern

konsörn

1.ilgilendirmek  2.üzülmek

Concert

kansıt

konser

Conclude

konkluud

1.sonuca ulaşmak 2.karar vermek

Confess

kınfes

itiraf etmek

Confidence

konfidıns

güven