Ballerina

belıriinı

balerin

Ballet

baley

bale

Bar

bar

1.çubuk 2.bar

Bare

beyr

çıplak, boş

Barrel

berıl

1.varil 2.namlu

Basin

beysn

kazan

Basket

baasget

sepet,basketbolda sayı,basket

Bath

bath

yıkanmak

Bathe

beth

yıkamak (bedenin bir bölümünü)

Bay

bey

koy

Beach

biiç

sahil

Beast

biist

canavar

Beat

biit

1.vurmak  2.yenmek

Beef

biif

sığır eti

Beer

biır

bira

Beetle

biitl

hamamböceği

Beg

beg

dilenmek

Being

biing

olmak,olma,varoluş,yaşayan canlı

Bell

bel

zil, çan

Belong

bilong

ait olmak

Below

bilov

altta, aşağıda

Belt

belt

kemer

Bench

benç

1.tezgah  2.bank

Bend

bend

eğmek, eğilmek

Beneath

benifh

altında,alt tarafta,aşağıda

Benefit

benıfit

yararı olmak

Berry

beri

küçük çekirdeksiz meyve

Beside

bisayd

yanında

Best

best

en iyi

Bet

bet

iddia etmek, iddiaya girmek

Better

bedır

daha iyi

Between

bitviin

İki şeyin arasında

Beyond

biyand

ötesinde

Bicycle

baysikıl

bisiklet

Big

big

büyük

Bike

bayk

bisiklet

Bill

bil

1.makbuz 2.hesap 3.kanun taslağı 4.gaga (kuş)

Bin

bin

çöp kovası/kutusu/bidonu

Bind

baynd

bağlamak

Bird

börd

kuş

Birth

börth

doğum

Biscuit

biskit

bisküvi

Bishop

bişıp

piskopos

Bit

bit

1.parça 2.matkap,anahtarın ucu 3.ısırmanın past şekli

Bite

bayt

ısırmak

Black

blek

siyah

Blame

bleym

sorumlu tutmak, suçlamak

Blank

blenk

boşluk

Blanket

blenkıt

battaniye

Blast

blast

patlayarak parçalanma, mahvetmek

Bless

bles

(tanrı'dan) korunmasını dilemek, takdis

Blind

blaynd

kör

Block

blok

blok,engel,kalıp,kütle

Blood

blad

kan

Bloom

bluum

çiçek, çiçek açmak

Blow

blou

üflemek, patlamak

Blue

blu

mavi renk,üzgün

Bluff

blaf

blöf

Board

boord

binmek (gemiye,uçağa,vs.) 2.tahta 3.kurul

Boast

boust

övünmek

Boat

bout

bot;sandal

Body

badi

beden,vucut,ahbap

Boil

boyıl

kaynamak

Bold

bould

cüretkar, utanmaz, korkusuz vs.

Bomb

bomb

bomba

Bone

boun

kemik

Bonfire

bonfayır

meydan ateşi, şenlik ateşi

Book

buk

yer ayırtmak

Border

bordır

sınır

Bore

bor

can sıkmak

Backbone

bekbon

1.sırt kemiği 2.bir işin temeli

Background

bekraund

1.fon, geri plan 2.temel

Backward

begvird

geride,arkada

Bad

bed

kötü

Badly

bedli

1.kötü 2.çok fazla

Bag

beg

çanta

Baggage

begıc

bagaj

Bake

beyk

pişirmek

Baker

beykır

fırıncı

Balance

belıns

1.denge 2.bakiye

Balcony

belkıni

balkon

Bored

bord

canı sıkılmış

Born

born

doğmuş

Borrow

borou

ödünç almak

Boss

bos

patron

Both

bouth

ikisi

Bottle

botl

şişe

Bottom

botım

en alt, dip

Bow

bou

yay

Bowl

boul

tas

Box

boks

1.kutu 2.boks

Boy

boy

erkek çocuk

Bra

bra

sutyen

Brain

breyn

beyin

Brass

bras

pirinç (metal)

Brave

breyv

korkusuz, cesur

Bread

bred

ekmek

Break

breyk

kırmak

Breakfast

brekfıst

kahvaltı

Breath

breth

nefes

Breathe

brith

nefes almak

Brick

brik

tuğla

Bridge

bric

köprü

Bright

brayt

parlak

Bring

bring

getirmek

Broad

brood

geniş

Broadcast

broodkast

yayın (radyo ve t.v. yoluyla)

Broom

bruum

süpürge

Brother

bradır

erkek kardeş, ağabey

Brown

braun

kahverengi

Brush

braş

1.fırça  2.fırçalamak

Budget

bacıt

1.bütçe  2.bütçe yapmak

Build

bild

inşa etmek, yapmak

Building

bilding

bina

Bulb

balb

ampul

Bump

bamp

çarpışma

Bumper

bampır

tampon (araba)

Bumpy

bampi

engebeli

Bunch

banç

deste, demet

Bungalow

banglou

bungalov

Burglar

börglır

hırsız

Burn

börn

yanmak

Burst

börst

patlamak

Bury

böri

gömmek

Bus

bas

otobüs

Bush

buş

çalı

Business

biznıs

Busy

bizi

meşgul

Butcher

butçır

kasap

Butter

batır

tereyağ

Button

batn

düğme

Buy

bay

satın almak

By

bay

yanında, sırasında, tarafından, ..e kadar