Add

ed

toplamak, ilave etmek, katmak

Address

edres

adres

Adult

edalt

yetişkin, erişkin kişi ya da hayvan

Advance

edvens

önceden,avans, önceden ödenen para, ödeme

Advanced

edvensd

gelişmiş, bir üst aşamaya çıkmış

Advantage

edventıc

avantaj,üstünlük,bir şeyden fayda/avantaj sağlamak

Advertise

edvırtayz

ilan etmek, duyurmak, reklam yapmak

Advice

edvays

öğüt, tavsiye, öneri

Advise

edvayz

öğüt/tavsiye etmek

Aerial

eriyıl

anten

Aeroplane

eıropleyn

uçak

Affair

effeyır

olay,iş,ilişki,bilhassa kötü olay, hadise

Afford

eford

altından kalkabilmek, üstesinden gelebilmek, alabilmek

Afraid

efreid

Korkmak, korkarım ki ... , maalesef, galiba

After

aftır

sonra

Afterwards

aftırvördz

sonraları, daha sonrasında

Against

egeinst

karşı, zıt, karşı olma

Age

eyc

yaş.çağ

Aged

eycd

yaşında, yaşlı, yaşlanmış

Agency

eycınsi

ajans, hizmet sağlayan bir iş, büro

Agent

eycınt

acente, vekil, temsilci

Aggressive

egresiv

saldırgan, kavgacı

Ago

agou

uzun bir süre önce

Agreement

egriimınt

antlaşma,uyuşma

Agriculture

egrikalçır

tarım, ziraat

Ahead

ehed

önde,ileride, gelecekte,devam et, başla

Aid

eyd

insani yardım, para, yiyecek ve malzeme yardımı

Aim

eym

amaç, hedef

Air

eyır

hava,boşluk,hava yolu,yayında olmak

Alarm

alarm

uyandırma, ikaz, alarm

Algebra

alcebra

cebir, matematikte bir işlem

Alike

alayk

benzer, tıpkısı

Alive

alayv

sağ, yaşayan,canlı, hareketli

All

oul

hepsi,tamamı,tümü

All Right

ol rayt

peki, tamam, pekâla,güvende,rica ederim

Alliance

elayıns

müttefiklik, ortaklık

Alligator

aligeytır

timsah

Allow

elov

müsaade etmek, izin vermek

Almost

olmost

hemen hemen, neredeyse, az kalsın

Alone

elon

yalnız,tek, tek kişi, sadece o

Along

elong

baştan sona, bir uçtan öbürüne,boyunca, yan yana

Aloud

elaud

sesli, yüksek sesle

Also

olso

de, da, dahi, hem de

Although

oldou

...e,a rağmen, ... e karşın, ise de, olmakla beraber

Altogether

oltugedır

tamamen,hepsi,bütünü,toplam olarak,hep beraber,tümü

Always

olveys

her zaman, sürekli,daima, hep olan

Amaze

emeyz

birini şaşırtmak, hayrete düşürmek

Ambassador

embesedır

büyükelçi, diplomat, sefir

Ambition

embişın

hırs,tutku, ihtiras

Ambush

embuş

pusu kurmak, pusu atmak, tuzak kurmak

Among

emong

ikiden fazla şey arasında, belli bir grubun içinde

Amount

emaunt

miktar, yekun, tutar

Amuse

emüuz

güldürmek, eğlendirmek

And

end

ve anlamına gelen bağlaç,böylece, böylelikle, bu nedenle

Angry

engri

kızgın, sinirli, hiddetli, asabi

Ankle

enkl

ayak bileği

Anniversary

enivörsıri

yıldönümü

Announce

enauns

duyurmak, ilan etmek, anons etmek

Annoy

enoy

kızdırmak, rahatsız etmek

Annual

enyuıl

yıllık, yılda bir olan,yılda bir kez

Another

enadır

diğeri, diğer, bir başkası, bir diğeri

Answer

ensır

cevap vermek, yanıtlamak

Ant

ent

karınca

Anti

anti

karşı, zıt, ters

Anxiety

enzayıti

endişe

Anxious

enkşıs

endişeli

Any

eni

herhangi

Anybody

enibadi

herhangi biri

Anyone

enivan

herhangi biri

Anything

enyting

herhangi bir şey

Anyway

enivey

her neyse

Anywhere

eniveır

herhangi bir yer

Apart

epart

ayrı

Apart From

epart from

hariç, dışında

Ape

eyp

maymun

Apologize

epolocayz

özür dilemek

Apparent

eperınt

açık;kolayca görünen

Appeal

epiıl

1.hoşa giden 2.yalvarmak 3.üst mahkemeye başvurmak

Appear

eppiır

görünmek

Appearance

eppiırıns

görünüş

Appetite

epıtayt

iştah

Apple

epıl

elma

Applicant

eplikınt

başvuran

Application

eplikeyşın

başvuru

Apply

eplay

1.başvurmak 2.uygulamak

Appoint

eppoint

atamak

Appointment

eppointmınt

1.randevu 2.atama

Appreciate

eprişieyt

müteşekkir, değer bilmek ,beğenmek

Approach

eproç

1.yaklaşmak 2.yaklaşım 3.geliş

Approve

epruv

onaylamak

Approximate

eproksimıt

yaklaşık olarak

Apricot

eprikot

kayısı

April

eyprıl

nisan

Archbishop

arçbişıp

başpiskopos

Architect

arkitekt

mimar

Architecture

arkitekçır

mimari

Area

eriya

alan, bölge

Argue

argüu

tartışmak

Argument

argümınt

tartışma

Arise

erayz

kalkmak, yükselmek

Aristocrat

eristokrat

aristokrat

Arm

arm

kol, silah

Armchair

armçeir

koltuk

Armour

armır

zırh

Army

armi

ordu

Around

eraund

1.aşağı yukarı 2.çevre

Arrange

ereync

düzenlemek, ayarlamak

Arrest

erest

tutuklamak

Arrival

erayvıl

varış

Arrive

erayv

varmak

Arrow

erov

ok

Art

art

sanat

Article

artikl

1.makale 2.eşya

Artificial

artifişıl

yapay,insan yapımı

Artist

artist

sanatçı

As

ez

1.gibi 2.olarak 3.olarak

Ash

kül

Ashamed

eşeymd

utanmış

Aside

esayd

bir yanda

Ask

esk

sormak, istemek

Asleep

esliip

uykuda

Ass

es

1.eşek 2.aptal

Assembly

esembli

1.montaj 2.oturum

Assist

esist

yardım etmek

Assistant

esistınt

yardımcı

Assume

esuym

varsaymak

Astonish

estoniş

şaşırmak (bir kimseye)

At

et

de..da  eki

Atmosphere

etmosfiır

havaküre, atmosfer

Attach

eteç

birleştirmek

Attack

etek

saldırmak, atak

Attempt

etempt

denemek

Attend

etend

katılmak, (bir yerde)bulunmak

Attitude

etitüud

yaklaşım, düşünce, hareket, tavır

Attractive

etrektiv

çekici

August

ogust

ağustos

Aunt

aant

teyze, hala

Autumn

otumn

sonbahar

Available

eveylıbl

hazır, serbest, boşta

Avenue

evenyu

cadde

Average

evirıç

ortalama

Aware

eveyr

bilgili, farkında olmak, haberdar olmak

Away

evey

buradan, burada değil

Awful

oful

kötü, berbat, üzücü

Axe

eks

balta