Ads

İngilizce Kaplan Tanıtımı | İngilizce Kısa Hikaye


  The Tigers are large carnivorous mammals. Tigers normally have a tawny orange coat with transverse black stripes. There are also white Tigers in the nature.Kaplanlar büyük etobur memeli hayvanlardır. Kaplanlar normalde enine kahverengiye çalan portakal rengi ve siyah çizgili derilere sahipdirler. Aynı zamanda doğada beyaz kaplanlarda bulunmaktadır.

Tigers belong to the largest of the cat species. They can reach the length of 3.3 meters and can get as heavy as 306 kilograms.- Kaplanlar kedigillerin en büyüklerindendir. 3. Metre uzunluğa ve 306 kilo apırlığa ulaşabilirler.

There are five different species of Tigers – 5 farklı kaplan çeşidi bulunur.

These are:Bunlar

Siberian Tigers- Siberya Kaplanları

Indochinese Tigers – İndoçin kaplanları

South China Tigers – Güney Çin kaplanları

Bengal Tigers – Bengal kaplanları

and Sumatran Tigers – Ve sumatra kaplanlarıdır.

Tigers are long living animals.They can live up to 26 years.- Kaplanlar uzun yaşayan hayvanlardır. 6 yıla kadar yaşayabilirler.

Tigers are native to Asia. The common habitat of Tigers are deciduous and tropical rainforests.They also live in grassy or swamp areas.- Kaplanlar Asya ya özgü hayvanlardır. Kaplanların ortak yaşam ortamları kışın yaprakları döken ve tropik yağmur ormanlarıdır.

They eat small and large game including wild deer, cattle and pigs- Onlar yabani geyik , sığır ve domuzlar dahil büyük ve küçük av hayvanlarını yerler.

The name of a male is simply as a tiger – Erkek bir Kaplana basitçe kaplan denir.

Famele tigers don’t have feminine name. The name of a female is a she-tiger – Dişi kaplanların dişiliğe özgü isimleri yoktur.Dişi kaplana verilen isim ise (she-tiger) Dişi kaplan denir.

The name or offspring, or a baby Tiger, is a cub – Yavru yada bebek kaplanın ismi Cup dır. (Kap diye okunur)

The sound made by a Tiger is referred to as a growl – Kaplanın çıkardığa sese Kükreme ( Growl) denir.

KEDİ İNGİLİZCE TANITIMI – TÜRKÇESİ İLE BİRLİKTE

Cats are pure carnivores- Kediler etoburdurlar.

Cats have five toes on their front paws and only four toes on their back paws-Kedilerin ön ayaklarında 5 arka ayaklarında 4 parmakları vardır.

Most cats have no eyelashes- Birçok kedinin kirprikleri yoktur.

Cats go miaow. If they are happy they purr- Kediler miyavlarlar. Eğer mutlularsa mırlarlar.

A cat can live twenty or more years – Bir kedi yirmi yıldan daha fazla yaşayabilir.

A cat cannot see directly under its nose- Kediler direk olarak burunlarının altını göremezler.

Cats have AB blood groups just like people- Kediler insanlar gibi A ve B gurubu kanlara sahiptirler

Cats may have gum disease and dental caries. Therefore, They should have their teeth cleaned by the vet or the cat dentist once a year.- Kedilerde diş eti problemleri ve düş çürükleri oluşabilir. Bu yüzden dişleri veteriner veya kedi dişçileri tarafından yılda bir kez dişleri temizlenmelidir.

Cats like milk . But, many cats cannot properly digest cow’s milk. Therefore, milk and milk products give them diarrhea – Kediler sütü severler ama birçok kedi inek sütünü düzgün bir şekilde sindiremez. Bu yüzden süt ve süt ürünleri kedilerde ishal meydana getirir.

You can tell a cat’s mood by looking into its eyes. A frightened or excited cat will have large, round pupils. An angry cat will have narrow pupils.- Bir kedinin içinde bulunduğu durumu göz bebeklerine bakarak anlayabilirsiniz. Korkan yada heyecanlanan bir kedinin büyük yuvarlak gözbebekleri vardır. Kızgın bir kedinin ise dar göz bebekleri vardır.

A cat is pregnant for about 58-65 days. This is roughly two months-Bir kedi yaklaşık olarak 58-65 gün gebelik süreci geçirir. Bu ortalama iki ay eder.

Ads