Taxi

teksi

taksi

Tear

tiır

1.gözyaşı 2.delik (kumaş,kağıtta v.b) 3.yırtmak

Telegram

telıgrem

telgraf

Telephone

telıfoun

telefon

Telescope

telıskoup

teleskop

Television

telıvijn

televizyon

Tell

tel

anlatmak, söylemek

Temperature

temprıçır

sıcaklık

Term

törm

1.zaman dilimi 2.sözcükler  3.sömestr

Terrific

tırifik

1.kocaman 2.çok güzel

Terror

terır

1.büyük korku  2.terör

Test

test

sınamak, denemek, test

Than

den

...den ...dan eki

Thank

thenk

teşekkür etmek

Theatre

thiıtır

tiyatro

Their

theır

onların

Then

then

1.öyleyse 2.o zamanda 3.ondan sonra,daha sonra

They

dey

onlar (çoğul üçüncü kişi zamiri)

Thick

thik

1.kalın 2.sık

Thief

thiif

hırsız

Thin

thin

ince

Thing

thing

şey

Think

think

düşünmek

Thirsty

thörsti

susamışlık, susatan

Thorough

tharou

1.tümüyle 2.dikkatli

Those

douz

onlar

Though

dou

nedense

Thought

thoot

düşünce

Thread

thred

ip, ipi iğneye takmak

Threat

thret

tehtid

Threaten

thretın

tehtid etmek

Throat

throut

gırtlak, yemek borusu

Throw

throu

fırlatmak

Thunder

thandır

gök gürültüsü

Thunderstorm

thandıstorm

fırtına

Ticket

tikıt

bilet

Tidy

taydi

düzenli, derli toplu

Tie

tay

1.bağ, bağlamak, berabere 2.boyunbağı kravat

Tight

tayt

sıkı, kolay açılmaz

Till

til

1.kadar 2.yazar kasa

Time

taym

1.zaman 2.kere 3.zamanlamak

Timetable

taymteybıl

(zaman) tarifesi (gemi,uçak v.b)

Tin

tin

1.teneke 2.konserve

Tip

tip

1.bahşiş, bahşiş vermek  2.öneri,tavsiye 3.uc

Tire

tayır

yormak

Tired

tayırd

yorgun

Tissue

tişuu

kağıt mendil

To

tu

..e kadar

Toast

toust

1.tost, tost yapmak  2.kadeh kaldırmak

Tobacco

tıbakou

tütün

Toe

tou

ayak baş parmağı

Together

tıgedır

birlikte

Tomorrow

tımarou

yarın

Tonight

tınayt

bu gece

Too

tuu

1.çok 2....de ...da eki

Tooth

tuuth

diş

Top

tap

en yüksek, en iyi, üst, kapak

Topic

tapik

konu

Total

toutıl

toplam

Totally

toutıli

bütünüyle

Touch

taç

dokunmak

Tour

tuır

tur

Towards

tıwordz

doğru (ona doğru, akşama doğru)çok yakın sonlarında

Towel

tauıl

havlu

Tower

tauır

kule

Town

taun

kasaba

Toy

toy

oyuncak

Trace

treys

iz, iz sürmek

Track

trek

iz sürmek, takip etmek

Trade

treyd

1.ticaret  2.iş

Traffic

trefik

trafik

Train

treyn

1.eğitmek  2.staj yapmak   3.tren

Training

treyning

eğitim,öğretim

Transfer

trensför

transfer

Translate

trenzleyt

çeviri , tercüme

Travel

trevl

yolculuk yapmak

Tray

trey

tepsi

Treasure

trejır

hazine

Treat

triit

1.davranmak,muamele etmek 2.tedavi etmek 3.ikram

Treatment

triitmınt

1.davranış  2.tedavi

Tree

trii

ağaç

Trial

trayıl

1.deneme,teşebbüs 2.duruşma 3.trıalbalance = mizan

Tribe

trayb

kabile

Trick

trik

1.hile,hile yapmak  2.oyun (kağıt oyunları vb.)

Trip

trip

gezinti,gezi,yolculuk,seyahat

Triumph

trayamf

zafer, utku

Trouble

trabl

dert, dert etmek

Trousers

trauzız

pantolon

Tube

tüub

tüp

Tuesday

tüuzdey

salı

Tune

tüun

1.akord etmek, ayarlamak, 2.ezgi

Tunnel

tanl

tünel

Turkey

törki

1.hindi  2 türkiye

Turn

törn

dönmek, dönüş 2.ıt's your turn=sıra sende

Twice

tways

iki kez

Twist

twist

çevirmek(kuvvetlice), kıvırmak,burkulmak

Type

tayp

1.çeşit, tip 2.daktiloyla yazmak

Typical

tipikıl

tipik