Drill

dril

1.delmek  2.(tekrar tekrar) öğretmek

Drop

drop

1.düşürmek, düşmek, bırakmak  2.damla

Drug

drag

ilaç, uyuşturucu

Drunk

drank

sarhoş

Due

düu

kadar, vade( borç )

Dull

dal

1.aptal 2.kapalı,sıkıcı

Duty

düuti

1.görev  2.gümrük vergisi

Declare

dikleır

açıklamak

Decorate

dekıreyt

döşemek, dekore etmek

Deed

diid

1.eylem  2.tapu

Deep

diip

derin

Deer

diır

geyik

Defeat

dıfiit

kaybetmek (oyunda,savaşta,vs.)

Defence

difens

savunma, defans

Defend

difend

savunmak

Definite

defınit

kesin, belirli

Degree

dıgrii

derece

Delay

dıley

geciktirmek, ertelemek

Delicious

dılişıs

lezzetli

Delight

dılayt

hoşnutluk

Delightful

dılaytful

hoşnut edici

Deliver

dılivır

ulaştırmak,teslim etmek,dağıtmak

Demand

dımend

istek, talep, ihtiyaç

Demolish

dımoliş

yıkmak, parçalamak

Demonstration

demonstreyşın

gösteri

Dentist

dentist

dişçi

Deny

dınay

inkar etmek, yalanlamak

Depart

dıpart

ayrılmak

Department

dıpartmınt

bölüm;departman

Depend

dıpend

bağımlı olmak, ihtiyacı olmak

Deposit

dıpozıt

depozit

Depress

dıpres

bunaltmak

Depth

depth

derinlik

Describe

dıskrayb

tanımlamak, betimlemek

Desert

dezırt

1.çöl 2.terk etmek(haksız yere)

Deserve

dızörv

hakketmek, layık olmak

Design

dızayn

tasarım,tasarlamak. dizayn

Desire

dızayr

arzu

Desk

desk

sıra;masa

Despair

dıspeyır

umutsuzluk,çaresizlik

Dessert

dızört

tatlı (yiyecek)

Destroy

dıstroy

yıkmak

Destruction

dıstrakşın

yıkım

Detail

diteyl

ayrıntı, detay

Determined

dıtörmind

azimli

Develop

dıvelop

gelişmek, büyümek, resim basmak

Development

dıvelopmınt

gelişme

Devil

devıl

şeytan

Dial

dayıl

1.gösterge 2.telefon etmek

Diamond

daymınd

1.elmas 2.karo (kağıt oyunlarında)

Diary

dayri

günlük, ajanda

Dictator

dıkteytır

diktatör

Dictionary

dikşınri

sözlük

Die

day

ölmek

Difference

difrıns

ayırım, fark

Different

dıfrınt

farklı

Dig

dig

kazmak

Diploma

dıploumı

diploma

Diplomat

dıplımat

diplomat

Direct

dırekt

1.direkt 2.yönlendirmek, yol vermek

Direction

dırekşn

yön

Director

dırektır

direktör

Dirt

dört

kir

Dirty

dörti

kirli

Disadvantage

disadvantıc

dezavantaj

Disagree

disıgrii

anlaşamamak, uyuşmamak

Disappear

disıpiır

gözden kaybolmak

Disappoint

disıpoint

hayal kırıklığına uğramak

Disc

disk

disk

Disc-Jockey

disk cokey

discokey

Discipline

disiplin

disiplin

Discover

diskavır

keşfetmek

Discuss

dıskas

tartışmak

Disease

diziiz

hastalık

Dish

diş

1.tabak çanak,bulaşık 2.özel yemek

Dismiss

dismis

kovmak, yol vermek, salı vermek

Disobey

disıbey

itaat etmemek

Display

displey

göstermek

Dispose

dispouz

atmak, bırakmak, ortaya çıkarmak

Dispute

dıspüut

anlaşmazlık,uyuşmazlık

Distance

distıns

uzaklık

Distant

distınt

uzak

Distinct

distinkt

açık, özel, farklı

Distinguish

distinguwiş

ayırt etme ( bir özelliğinden dolayı )

Distribute

distribüut

dağıtmak

District

distrikt

bölge (toprak,ülke)

Disturb

distörb

rahatsız etmek

Divide

divayd

bölmek, paylaştırmak

Division

divijn

bölüm

Dizzy

dizi

baş dönmesi

Dock

dok

1.tersane(gemi) 2.sanık iskemlesi 3.dok

Document

dokümınt

doküman

Dog

dog

köpek

Doll

dol

oyuncak bebek

Domestic

dımestik

evcil, eve ait, içsel

Donkey

donki

eşek

Door

door

kapı

Double

dabl

çift