a2 nivo angilɛkan gafe pdf

a2 nivo angilɛkan gafe pdf


Nin yɔrɔ in na, an ye a2 nivo angilɛkan gafe pdfw labɛn. a2 nivo angilɛkan gafe pdfw telesarse i ka ɔridinatɛri walima i ka telefɔni hakilitigi la ani ka baara kɛ u kan i ka waati la. O cogo la, i bɛ se ka tubabukan kalancogo ɲɛ ka taa a fɛ ni kalan ye. An b’a ɲini aw fɛ aw k’aw ka kalanw kɛ ni kanba ye tuma ni tuma. O cogo la, i bɛna se ka dɔ fara i ka kuma fɔcogo kan.
a2 nivo angilɛkan gafe pdf a2 nivo angilɛkan tubabukan maana gafew pdf A2 nivo angilɛkan maana pdf a2 nivo maana gafew pdf A2 nivo angilɛkan pdf a2 nivo kalan tɛmɛsira angilɛkan pdf a2 nivo angilɛkan gafe pdf angilɛkan a2 nivo gafe pdf