A1 nivo Angilɛkan gafe pdf

A1 nivo Angilɛkan gafe pdf


Nin yɔrɔ in na, an ye A1 nivo Angilɛkan gafe pdf ye. A1 nivo Angilɛkan gafe pdfw telesarse i ka ɔridinatɛri walima i ka telefɔni hakilitigi la ani ka baara kɛ u kan i ka waati la. O cogo la, i bɛ se ka tubabukan kalancogo ɲɛ ka taa a fɛ ni kalan ye. An b’a ɲini aw fɛ aw k’aw ka kalanw kɛ ni kanba ye tuma ni tuma. O cogo la, i bɛna se ka dɔ fara i ka kuma fɔcogo kan.A1 nivo angilɛkan gafe pdf A1 nivo angilɛkan maana pdf A1 nivo angilɛkan maana gafew pdf A1 nivo angilɛkan pdf a1 nivo kalan tɛmɛsira angilɛkan pdf kalan a1 nivo angilɛkan gafe a1 nivo angilɛkan kalan gafe pdf a1 nivo gafe pdf A1 nivo angilɛkan gafe pdf A1 nivo maana gafe pdf angilɛkan a1 nivo gafe pdf angilɛkan a1 nivo gafe pdf A1 nivo angilɛkan maanaw pdf