a1 angilɛkan maana gafe pdf

a1 angilɛkan maana gafe pdf


Nin yɔrɔ in na, an ye a1 angilɛkan maana gafe pdfw labɛn. a1 angilɛkan maana gafe pdfw telesarse i ka ɔridinatɛri walima i ka telefɔni hakilitigi la ani ka baara kɛ n’u ye i b’a fɛ cogo min na. O cogo la, i bɛ se ka tubabukan kalancogo ɲɛ ka taa a fɛ ni kalan ye. An b’a ɲini aw fɛ aw k’aw ka kalanw kɛ ni kanba ye tuma ni tuma. O cogo la, i bɛna se ka dɔ fara i ka kuma fɔcogo kan.
a1 angilɛkan maana gafe pdf a1 angilɛkan gafe pdf a1 angilɛkan kalan gafe pdf a1 maana gafew pdf angilɛkan gafe a1 pdf