İngilizce Yılan Tanıtımı

İngilizce Yılan Tanıtımı


 Snakes are carnivores (meat eaters)- Yılanlar etoburdurlar (et yiyicidirler)

There are around 3000 different species of snake.- Yaklaşık 3000 faklı yılan çeşidi bulunur

Snakes are long, limbless, flexible reptiles.- Yılanlar uzunca eklem bağları olmayan esnek sürüngerledir.

Their body shape depends on the habitat where they live. – Yılanların vücut yapıları yaşadıkları ortama göre değişirler.

Aquatic snakes usually have a flattened body- Suda yaşayan yılanların düz bir vücudu vardır.

Snakes live in many habitats including in the water, forests, deserts and prairies- Yılanlar su, ormanlar, çöl ve bozkırlar olmak üzere farklı doğal ortamlarda yaşarlar.

Snakes don’t have eyelids- Yılanların göz kapakları yoktur.

Snakes can’t bite food. Therefore, they have to swallow it whole.- Yılanlar yiyeceklerini ısıramazlar. Bunun için tamamını yutarlar

Snakes have flexible jaws and they can eat a pray bigger than their head- Yılanların esnek çeneleri vardır ve kafalarından daha büyük bir avı yutabilirler.

Snakes live on every continent except Antarctica.- Yılanlar Antartika harici tüm kıralarda yaşarlar

Snakes have internal ears but not external ones- Yılanların iç kulağı vardır ama dış ulakları yoktur

Snakeskin is smooth and dry- Yılanların derisi pürüzsüz ve kurudur.

Snakes shed their skin a number of times a year- Yılanlar yılda belli bir kez kabuk değiştirler

Anacondas are large, non-venomous snakes. They usually live in South America that can reach over 5 m in length.- Anakondalar büyük zehirsiz yılanlardır. Genellikle Güney Amerikida yaşarlar ve 5 metre uzunluğa ulaşabilirler