avlu ile cumleler

avlu ile cumleler

The service quarters will be elevated a storey above the courtyard wall and will no longer be concealed.
Hizmet mahalleleri, avlu duvarının üstünde bir kat olacak ve artık gizlenmeyecektir.


Prowling the halls and courtyards of the castle are legions of unholy creatures.
Kalenin salonlarına ve avlularına sinsice yaklaşmak, kutsal yaratıkların lejyonlarıdır.

Privacy is very important, and many homes and other buildings open into private courtyards with concrete walls.
Gizlilik çok önemlidir ve birçok ev ve diğer binalar beton duvarlı özel avlulara açılmaktadır.

This entrance forms an almost discrete passageway into the inner courtyards.
Gizlilik çok önemlidir ve birçok ev ve diğer binalar beton duvarlı özel avlulara açılmaktadır.

A terrace, or block of flats, or subdivided larger houses, or building cloisters and courtyards or whatever.
Bir teras veya apartman blokları veya alt bölümlere bölünmüş büyük evler veya bina cloisters ve avlu ya da her neyse.

The downtown area is filled with brick buildings and courtyards , giving it an antiquated charm.
Şehir merkezi, tuğlalı binalar ve avlularla doludur ve ona antika bir cazibe kazandırmaktadır.

Our meeting with the King was then adjourned, and we went to the courtyards of the castle.
Kral ile görüşmemiz ertelendi ve kalenin avlularına gittik