Private ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Private ile ilgili cümlelerprivate -  hususi, özel, kişisel, şahsî

My mother always gets involved in my private life.

Annem her zaman özel hayatıma burnunu sokar.

I have a private teacher.

Özel öğretmenim var.

The number of private colleges has increased.

Özel üniversitelerin sayısı arttı.

Each room has a balcony and a private bathroom.

Her odada balkon ve özel banyo bulunmaktadır.

Don't interfere in private concerns.

Özel işlere karışmayın.

You can't park here - this is private property.

Buraya park edemezsiniz - burası özel mülk.

Can we talk in private?

Özel konuşabilir miyiz?