İingilizce ticari kısaltmalar ve anlamları ~ birolcakir.net

İingilizce ticari kısaltmalar ve anlamlarıKısaltma
İngilizce karşılığı
Türkçe karşılığı
A.A.
Always Afloat
Daima yüzer halde
a.d.
Ante diem/before date
Gününden önce/vadesi gelmiş
A.F.
Advance Freight
Peşin avans navlun
A.H.
After Hatch
Kıç ambar ağzı
A.P.
Additional Premium
Ek prim
a/c
Account
Hesap, hesaba
A/C
Account current
Cari hesap
A/d
After date
Vadesinden sonra
a/s (ekonomi)
At sight
İstatistik pozisyonu / Madde
A/S (deniz taşıma.)
Alongside
Bordada
A/S (ticaret)
Account Sale
Satış hesabı
A/S (bankacılık)
Account Sales/After sight
Satış hesabı/Görüldükten sonra
A/V
Ad valorem
Kıymet üzerinden
Acc
Accepted,Acceptance
Kabul edilmiştir, kabul
ad/advt
Advocate
Avukat
Afft.
Affidavit
Yeminli yazılı ifade
aflt.
Afloat
Yüzer halde
AI
First class
1. sınıf
Alt.
Alternate
Yedek/Vekil
amt.
Amount
Miktar
an.
Anno
Yılda
Anch.
Anchorage
Demir yeri
arbtn./ arbtror
Arbitration/Arbitrator
Tahkim (arbitraj)
art.
Article
İstatistik pozisyonu / Madde
assd.
Assessed
Tahakkuk etmiş
Assigt.
Assignment
Devir, temlik
Assn.
Association
Dernek, birlik
Att. Gen.
Attorney General
Başsavcı
att.At.,/ Atty.
Attorney
Vekil/Dava vekili
awb
Airwaybill
(Hava) konşimento
B.B.
Bill Book
Borç senedi defteri
B.B.B.
Before Breaking Bulk
Yükü (dökme) boşaltmaya başlamadan önce
b.d. (bankacılık)
Bills discounted/Bank draft
İskonto edilmiş senet/ Banka keşidesi
B.D.
Bar Draught
Sığlıkta gerekli minimum su çekimi
B.D.I.
Both Dates Inclusive
Her iki tarih dahil
B.E.
Both ends, at both load/ discharge ports
l. küpeşteler, 2. yükleme/boşaltma limanları
B.O.T.
Board of Trade
Ticaret Heyeti
b.p.
By procuration (power of attorney)
Vekaleten imzaya yetkili
B.U.
Buyer's option
Alıcı opsiyonu
B/C
Bills for collection
Tahsile verilen senetler
B/Ch.
Bristol Channel
Bristol kanalı
b/d
Broughtdown
Nakil yekün
B/E
Bill of Exchange
Poliçe, ciro ile devrolunan kıymetli evrak
B/G
Bonded goods
Gümrüğü ödenmemiş transit mal
B/H
Bil1 of Health/Bulkhead
Sağlık sertifikası/Dökme yük için gerekli düşey bölme
B/N
Banknote
Banknot
B/P (bankacılık)
Bills payable
Borç senedi
B/P (ticaret)
Bill payable
Ödenecek senetler
B/R
Bills receivable
Alacak senedi
B/S (deniz taşıma.)
Bill of Sale
Gemi mülkiyetini devreden vesika
B/T
Berth terms
Yükleme ve boşaltma kuralları
B/S (b.s) (bankacılık)
Bill of Sale/Balance Sheet
Satış faturası/Bilanço
bal.
Balance
Denge
Bd.
Bond
Tahvil
Bds.
Boards
Tahta, mukavva
bkpt.
Bankrupt
Müflis
bre.
Barrel
Varil
Bs/c
Bills of collection
Tahsil senetleri
c
Currency/Cents/Case/
Para/Sent/Durum
C and D
Collection and Delivery
Senet tahsili ve teslim
C. B.
Cash Credit
Para olarak verilen kredi
C. div.
Cumulative dividend
Birikmiş temettü
C.a.D.
Cash against documents
Vesaik mukabili ödeme
C.b.d.
Cash before delivery
Teslimden önce ödeme
c.d.
Cash discount/Certificate of deposit
Kasa iskontosu Teminat makbuzu
C.F.
Cost and Freight
Mal Bedeli ve Navlun
C.G.
Coast Guard
Sahil koruma
C.G.A.
Cargo's proportion of General Average
Büyük avaryadan yükün hissesine düşen
C.H.
Custom House
Gümrük Dairesi
C.i.a.
Cash in advance
Peşin para
C.I.F.
Cost, Insurance, Freight
Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun
C.I.F.c.and I.
Cost insurance, Freight, Commission and Interest
Mal Bedeli, Sigorta, Navlun, Komisyon ve Faiz
C.L.
Carload Lot
Alıcının bulunduğu istasyona teslim
C.O.D.
Cash on Delivery
Teslimat anırıda öderne
C.O.P.
Custom of the Port
Liman teamülü, usulü
C.o.S.
Cash on shipment
Sevkiyat anında peşin
C.P.D.
Charterers Pay Dues
Vergi, rüsum gemi kiralayana ait
c.r.
Current rate
Cari kur
c.r.m.
Cash by return mail/Cash on receipt of merchandise
Dönüş postası geldiğinde ödenecek/emtia alındığında ödenecek
c.r.s.
Cash by return steamer
Geminin dönüşünde
c.w.o.
Cash with order
Sipariş verildiğinde ödeme
C/A
Capital account
Sermaye hesabı
c/f
Carried forward
Nakli yekün
C/H
Clearing House
Takas Dairesi
c/m
Certificate of manufacture
İmalat belgesi
C/n
Certificate of Origin
Menşe Şehadetnamesi
C/N (ticaret)
Credit Note
Alacak dekontu
C/N (bankacılık)
Credit Note
Kredi dekontu
c/o
Care of/Cash order
Aracılığı ile (eliyle) Peşin para ile sipariş
C/P
Charter Party
Gemi kira kontratı
Carr.pd. (cge.pd.)
Carriage paid
Taşıma ücreti ödenmiş
cash b/I
Cash against bill of lading
Konşimento karşılığı peşin ödeme
Cash.
Cashier
Kasiyer, veznedar
cd. Sl
Conditional sale
Şartlı satış
ch.ppd.
Charges prepaid
Önceden ödenen masraflar
chq.
Cheque
Çek
cl.b/l
Clean bill of lading
Temiz, eklentisiz konşimento
cld.
Cleared
İlişkisiz
Coll.
Collect/collection
Senet tahsili/tahsil etme
Conf.
Confirm/confirmed
Teyit/teyitli
Cons.cert.
Consular certificate
Konsolusluk sertifikası
ctf.
Certified/certificate
Tasdikli/sertifika
Ctge.
Cartage
Nakliye Ücreti
curr.
Current/Currency
Cari/Para
D / D
Demand Draft
Görüldüğünde ödenecek poliçe
D / N
Debit Note
Borç Dekontu
D.1/2 D.
Despatch half Demurrage
Surastarya yarısı kadar dispeç
D.a. (bankacılık)
Documents against acceptance
Vesaik mukabili kabul
D.a.d.
Documents against discretion of collecting bank
Tahsilatı yapan bankanın takdiri karşılığında vesaik
D.A. (ticaret)
Deposit account
Mevduat hesabı
D.A.F.
Delivery at Frontier
Hudutta teslim
d.b.k.
Drawback
Gümrük resmi iadesi, reddi rüsum.
d.d.o.
Despatch Discharging only
Yalnız boşaltmada dispeç
D.F.
Dead Freight
ÖIü navlun, Pişmanlık navlunu
D.L.O.
Despatch Loading Only
Yalnız yüklernede dispeç
D.P.B.
Deposit pass-book
Mevduat cüzdanı
d.s.
Days after sight
İbrazından sonraki günler
D.W.
Dead Weight
Geminin toplam ton ağırlığı
D.W.C.C.C.
Dead Weight Cargo Carry Capacity
Gemiyi ortalama çektiği su hattına kadar batırabilecek yük ve bu yükü taşıma kapasitesi
d/a
Days after acceptance
Kabulden sonraki günler
D/A (ticaret)
Documents against Acceptance
Kabul karşılığı vesaik
D/D
Demand draft
İbrazında ödenecek poliçe
D/N
Debit note
Borç dekontu
D/O
Delivery Order
Teslimat emri
D/P
Documents against Payment
Ödeme karşılığı vesaik
D/r
Deposit receipt
Teminat makbuzu
D/y
Delivery
Teslimat
deb.
Debit
Borç zimmet
Decl.
Declaration/Declared
Beyanname/deklare edilmiş
Deft.
Defendant
Müdafı, savunucu
Depr.
Depreciation
Amortisman
dft.
Draft
Poliçe/kambiyo senedi
dft/a.
Draft attached
Poliçe eklennıiş
dft/c
Clean draft
Belgesiz poliçe
Dis.
Discount
İskonto, indirim
Distr.
Distribute/Distributor
Dağıtma/Distribütör
Div.
Dividend/Division
Temettü/Taksim
do
Ditto
Aynı, aynen
Dr.
Drawer
Keşide eden
ds dft
Sight draft/Date draft
İbrazından ödenecek poliçe/vadeli poliçe
e.and o.e
Errors and omissions excepted
Hata ve noksanlar hariç
e.e.
Errors excepted
Hata1ar hariç
E.P.D.
Excess Profit Duty
Olağanüstü Kazanç Vergisi
E.T. A.
Expected Time of Arrival
Geminin tahmini varış tarihi
E.T.D.
Expected Time of Departure
Gemirıin tahmini ayrılış tarihi
ea
Each
Her; beher
encl.
Enclosure
Ekleri
end.
Endorsed/endorsement
Ciro edilmiş/ciro
ex.
Exchange
Kambiyo/Döviz kuru/ Borsa
Ex. int.
Ex interest
Faiz hariç
Ex.d.( ex.div.)
Ex dividend (um)
Kar hissesi olmadan, temettüsüz
exl.
Exclusive, excluding
Hariç, rnüstesna
EXQ
Ex Quay
Rıhtımda teslim

Ex Works
İşyerinde teslim

Ex factory
Fabrikada teslim

Ex warehouse
Depoda teslim
F.A.C.
Fast As Can
Mümkün olan süratle
F.a.q.
Fair average quality
Uygun ticari kalite
F.A.S.
Free Alongside Ship
Geminin yanında teslim
F.and.D.
Freight and Demurrage
Navlun ve sürastarya
f.b.
Freight bill
Navlurı senedi faturası
F.d.
Free discharge
Boşaltma masrafları gemiye ait olmaksızın
F.g.
Fully good
Tamamen iyi kalite
f.i.a.
Full interest admitted
Kabul edilmiş tam faiz
f.i.b.
Free into bunkers
Ambara teslim
F.I.O.
Free In and Out
Taşıyıcının yükleme ve boşaltma giderleriyle ilgisi yoktur.
F.I.O.S.
Free In and Out, Stowed
Bkz. F.I.O. ve istif giderleriyle ilgisi yoktur.
F.I.O.S.T.
Free In and Out, Stowed and Trimmed
Bkz. F.I.O.S. ve tanzim giderleriyle ilgisi yoktur.
f.o.c.
Free of charge
Ücretsiz
f.o.l.
Free of interest
Faizsiz
F.O.
Firm Offer
Kat'i teklif, Bağlayıcı teklif
F.O.B.
Free On Board
Gemi bordasında teslim
F.O.R.
Free On Rail
İstasyon rayında teslim
F.O.T.
Free On Truck
Vagonda teslim
f. p.
Fully paid
Tümüyle ödenmiş
F.P.
Floating (open) policy
Serbest (açık) poliçe
F.T. (deniz taşıma.)
Freight ton
224O (veya 2OOO) libre ağırlığında hacim birimi navlun ton-1.O16 kg.
F.T. (deniz taşıma.)
Free of Turn
Yanaşma yeri olsun, olmasın gemi varışındarı sonra astorya günleri sayılır.
F.T. (deniz taşıma.)
Full Terms
Tüm komisyon veya indirimler navluna dahildir.
F.T.W.
Free Trade Wharf
Serbest Ticaret Limanı
f.x.
Foreign exchange
Döviz
fr.fwrd.
Freight forward
Navlun vadeli
frt. coll.
Freight collect
Navlun tatısil edilecek
frt.pp.
Freight prepaid
Navlun peşin ödenmiş
FRT.
Freight
Navlun
g r.
Gross
Brüt
G.M.B.
Good merchantable brand
İyi kalite
G.R.T.
Gross Register Tonnage
Sicile kayıtlı gros ton
gr. wt.
Gross weight
Brüt ağırlık
Gtee.
Guarantee
Garanti, teminat
Gtee.(gtd ).
Guarantee/Guaranteed
Garanti/garanti edilmiş
H.O.
Head Office
Merkez (büro)
H.P.
Horse Power
Beygir gücü
H.W.M.
High Water Mark
Yüksek su çizgisi
hrs.
Hours
Saat
İ. B.
Invoice Book
Fatura defteri
I.O.U.
I owe you
Size borcum, borç senedi
I/c
In charge of
Görevli, nezaretçi olarak
I/F
Insufficient funds
Yetersiz karşılık, fon
İ/F
Insufficient funds
Yetersiz karşılık
I/I
Indorsement irregular
Gayri muntazam ciro
Incl.
Included, inclusive
Dahil edilmiş, dahil
Inst.
Instant (present month)
Cari ay
Irr.
Irredeemable
İtfa edilemez (gayri kabulürücu)
j.a.
Joint account
Müşterek hesap
L.a.
Letter of advice
İhbar mektubu
L.b.
Long bill
Uzun vadeli senet
L.B.
Life Boat
Can Filikası
L.C.D.
Telegram Country Destination
Telgraf gönderildiği ülke dilinde
L.C.O.
Telegram Country Origin
Telgraf-çekildiği (gönderen) ülke dilinde
L.h.
Letter of hypothecation
İpotek mektubu
L.H.
Lower Hold
Dip ambar
L.O.A.
Length Overall
Geminin tam boyu
L/C
Letter of Credit
Akreditif
L/D
Letter of deposit
Rehin senedi
Led.
Ledger
Defterikebir
Liq.
Liquidation,1iquidated/liquid
Tasfiye, tasfiye edilmiş/ likid
Ltd.
Limited
Sınırlı
m.d.
Months date/months after date
Ayın tarihi/tarihten sonraki aylar
M.I.P.
Marine Insurance Policy
Deniz sigortası poliçesi
M.O.
Money Order
Havale emri
M.O.L.O.O.
More or Less In Owner's Option
Çoğu/azı armatör opsiyonunda
m.p.
Months after payment
Ödemeden sonraki aylar
m.s.
Months after sight, months sight
İbrazından bir ay sonra
M/R
Mate's Receipt Ordino
Yükleme ordinosu
Marg.
Margin
Marj
mat.
Maturity
Vade
Mem.
Memorandum
Muhtıra
mtg.(mort).
Mortgage
Rehinli
mth.
Month
Ay
N.A.A.
Not Always Afloat
Daima yüzer halde değil
n.d.
Not dated
Tarih konmamış
N.O.R.
Notice of Readiness
Hazırlık Mektubu
n.o.s.
Not otherwise stated, not otherwise specified
Aksi ifade edilmemiş ise
n.p.
Net proceeds
Net hasılat, gelirler
N.R.T.
Net. Register Tonnage
Net tescil tonu
n/a
No account
Hesabı yok
n/e.
Not exceeding
Geçmeyecek
n/f.
no funds
Karşılıksız
natl.
National
Ulusal
neg.
Negotiable
Ciro ve devredilebilir
Net Terms
Free of Charterer's commission
Kiralayan komisyonu hariç yükleme/boşaltma masrafları gemiye ait değil.
o.d.
on demand/overdraft
Talep halinde/Kredi Limitini aşma
o.p.
Open policy
Açık poliçe
O.R.
Owner's Risk
Armatör riskinde
o.s.
Outstanding
Kapanmamış (hesap)
O.S.D.
Open Shelter Decker
Açık barınak güverteleri
O.S.P.
One Safe Port
Emin bir liman
O/a.
On acceptance/ On account
Kabul halinde/namına, hesabına
o/c.
Overcharge
Fazla masraf yükleme
O/o.
Order of
Emrine
on cons.
On consignment
Konsiye olarak
o.p.o
One price only
Tek fıyat
opt.
Option, optional
Opsiyon, opsiyona bağlı
P.A.
Power of Attorney/ Private account
Vekaletname/Özel hesap
p.and l.
Profit and loss
Kar ve zarar
P.B.
Pass Book
Tasarruf Cüzdarıı
P.O.C.
Port of Call
Uğranılacak liman
P.O.R.
Port of Refuge
Sığınılacak liman
P/N (p.n.)
Promissory note
Emre yazılı senet
pchs.
Purchase
Satınalma
per.pro.
Per procuration
Vekaleten imzaya yetkili
prem.
Premium
Prim
Q.O.O.
Quantity in Owner's Option
Miktar armatör opsiyonunda
R.d. (deniz taşıma.)
Running days
Astarya günlerinde tatiller dahil sayılan günler
r/a. (R.A.)
Refer to acceptor
Muhataba rnüracaat
R/C
Re-credited
Tekrar kredi verilmiş
r/d (bankacılık)
Refer to drawer
Keşideciye müracaat
r/e
Refer to endorser
Cirantaya müracaat
rem.
Remit, remittance
Para transferi, havalesi
rept.( recpt.)
Receipt
Makbuz
Rev.
Revision
Tashih, revizyon
Rev. A /C .
Revenue account
Gelir hesabı
s, p.
Supra under protest
Senedi protesto ettikten sonra kabul etme, protestolu senet
S.B.
Sales Book
Satış Defteri
S.C.
Salvage charges
Kurtarma masrafları
S.F.
Stowage Factor
İstif faktörü
S.H.E.X.
Sundays and Holidays Excepted
Pazar ve tatiller hariç
S.H.I.N.C.
Sundays and Holidays Included
Pazar ve tatiller dahil
S.O.L.
Shipowner's Liability
Armatör yükümlülükleri
S.P.A.
Sundry Persons' account
Muhtelif şahıs hesabı
S.W.
Shipper's Weights
Yükleyici (sevkiyat) ağırlıklan
s/a .
Subject to approval
Onaya bağlı
s/d b/ L
Sight draft with bill of lading attached
Konşimento eklenmiş ibrazında poliçe
S/N
Shipping Note
Sevkiyat bildirisi
Supt.
Superintendent
Şef, yetkili memur
Sy. Drs.
Sundry debtors
Muhtelif borçlular
Sy.Crs.
Sundry Creditors
Muhtelif alacaklılar
T.B.
Trial Balance
Mizan
T.D.
Tweendeck
Gladora
t.m.o.
Telegraphic money order
Telgrafla para havalesi
T.O.
Turnover
Ciro
t.r.
Trust receipt
Zilyetlik makbuzu
t.t.
Telegraphic transfer
Telgrafla para havalesi
T/C
Time Charter
Zamanla sınırlı gemi kira1ama sözleşmesi
tar.
Tariff
Gümrük tarifesi
ult.
Ultimo, last month
Geçen ay
V.o.p.
Value as in original policy
Kıymet (değer) orjinal poliçedeki gibi
V/A
Voucher attached
Vesika, senet etkili
W.A.
With Average
Avarya dahil
W.B.
Water Ballast
Boş gemiye denge arttırmak için alınan safra
W.I.B.O.N.
Whether in Berth or Not
Yanaşmış olsun veya olmasın
W.S.(RED)
Rates, Extras and Demurrage per World Scale
Fiat, ekstra ve sürastarya uluslararası ölçülere göre
W.V.N.S.
With Vessels Natural Segregations
Yükün geminin doğal şekline göre ayırılıp, yerleştirilmesi
W.W.D.
Weather Working Days
Hava şartları uygun çalışma günü
w/m
Without margin
Marjsız
w/w
Warehouse warrant
Antrepo makbuzu
whf.
Wharf
Rıhtım
wholes.
Wholesale
Toptan satış
x.in.
Ex interest
Faizsiz