numbers ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

numbers ile ilgili cümleler
√ Fractions and decimals / kesirler ve ondalık sayılar
İngilizcede kesirler şöyle söylenir:
1/4     a / one quarter11/16    eleven sixteenths
1/8    an / one eighth3 3/4     three and three quarters
3/7    three sevenths6 1/8     six and one eighth
2/5    two fifths
Ondalık sayılar ise şöyle söylenir:
0.4 nought point four (nought comma four denmez)
4.7 four point seven
√ Kesirler ile bir isim kullanıldığında araya of konur:
three quarters of an hourüç çeyrek saat
seven tenths of a milemilin onda yedisi
a third of the studentsöğrencilerin üçte biri
Half kelimesi her zaman of almaz:
half an houryarım saat
half (of) the studentsöğrencilerin yarısı
1’den küçük ondalık sayılarla da of kullanılır:
nought point six of a milebir milin 0.6’sı
nought point one six two five of a centimetrebir santimetrenin 0.1625’i
1’den küçük ondalık sayılardan sonra çoğul isim gelir:
nought point six miles0.6 mil (... mile denmez)
nought point one six two five centimetres0.1625 cm.
1’den büyük kesirlerden ve ondalık sayılardan sonra normal olarak çoğul isim gelir:
one and a half hoursbir buçuk saat (... hour denmez)
√ Kesirler, ondalık sayılar ve zaman, para, ağırlık, miktar ve uzaklık anlatan ifadeler tekildir:
Six hours of sleep is not enough for me.
Altı saatlik uyku bana yetmiyor.
Fifty dollars is too much to pay for this shirt.
Elli dolar bu gömlek için çok.
A thousand kilometres is too far away.
Bin kilometre çok uzaktır.
Three quarters of a ton is too much.Bir tonun üç çeyreği çok fazladır. (... of a ton are ... denmez)
3.6 kilometres is about 2 miles.3.6 kilometre yaklaşık 2 mildir.
Ancak insanların ya da nesnelerin sayılarından söz ederken çoğul fiil kullanılır:
A third of the students are from abroad.Öğrencilerin üçte biri yurt dışından. (... of the students is ... denmez)
Half of the glasses are broken.Bardakların yarısı kırık.
One in three, one out of five çoğul isim gibi ifadelerden sonra kullanılan fiil tekil de olabilir çoğul da:
One in three new cars break/breaks down in the first year.İlk yıl üç yeni arabadan biri bozuluyor.
√ Nought, zero, nil vs.
Sıfır (0) için İngiliz İngilizcesinde genellikle nought, Amerikan İngilizcesinde zero kelimeleri kullanılır. Rakamları teker teker okuyorsak sıfır oh olarak yazılır ve “o” harfi nasıl okunuyorsa öyle okunur:
My account number is four one three oh six.Hesap numaram dört, bir, üç, sıfır, altıdır.
Sıcaklıktan söz ederken sıfır için, İngiliz İngilizcesinde de Amerikan İngilizcesinde de zero kullanılır. Zero’dan sonra çoğul isim gelir:
Zero degrees Celsius is thirty-two degrees Fahrenheit.Sıfır santigrat, otuz iki fahrenhayttır.
Spor karşılaşmalarında sıfır için nil kelimesi (Amerikan İngilizcesinde zero ya da nothing) kullanılır:
And the score at half-time is: Scotland three, England nil.Yarı devrede skor: İskoçya 3, İngiltere 0.
Tenis ve benzer oyunlarda sıfır için love kelimesi kullanılır:
Forty-love; Andrews to serve.40-0; Andrews servis atacak.
√ Telefon numaraları
Telefon numarasını söylerken rakamlar tek tek söylenir ve her üç ya da dört rakamdan sonra biraz durulur. İki rakam arka arkaya ise İngilizler double derken Amerikalılar söz konusu rakamı iki kez okurlar:
307 4922      three oh seven, four nine double two (= AmE three zero seven, four nine two two)
√ Asal sayılar ve sıra sayıları
Bir isimden sonra sıra sayısı yerine (first, second, vs.genellikle asal sayı kullanılır (one, two vs.). Biz Türkçede “dördüncü kitap” deriz ama İngilizcede the fourth book denmeyip book four denir. Aynı bağlamda “üçüncü perde” deriz ama İngilizcede the third act yerine act three denir. Mozart's thirty-ninth symphony yerine Symphony No. 39, by Mozart denir. The third day of the course yerine Timetable for Day Three denir.
Bununla birlikte, kral ve kraliçelerin isimleri sıra sayılarıyla söylenir:
Henry VIII; Henry the EighthSekizinci Henry
Louis XIV: Louis the FourteenthOn dördüncü Louis
Elizabeth II: Elizabeth the Secondİkinci Elizabeth
√ Katlar
Bina katları İngiliz İngilizcesinde farklı Amerikan İngilizcesinde farklıdır. İngilizlerin ground floor dediği kata Amerikalılar the first floor derler. İngilizlerin first floor’u Amerikalıların second floor’udur.
√ Sayılarla and kullanımı
İngiliz İngilizcesinde  hundred, thousand, million kelimelerinden sonra her zaman and gelir. Amerikan İngilizcesinde and atılabilir:
310        three hundred and ten [AmE three hundred (and) ten]
5,642     five thousand, six hundred and forty-two2,025      two thousand and twenty-five
İki farklı birimden oluşan ölçülerde daha küçük olan ölçüden önce and kullanılabilirse de genellikle atılır:
two hours (and) ten minutesiki saat on dakika
two metres (and) thirty centimetresiki metre otuz santimetre
√ Hesaplamaların söylenmesi
İngiliz İngilizcesinde hesaplamalar şöyle söylenir:
2 + 2 = 4     Two and two is/are four ya da Two plus two equals/is four.İki artı iki dört eder/ iki iki daha dört eder.
7-4 = 3     Four from seven is/leaves three ya da Seven take away four is/leaves three ya da Seven minus four equals/is threeYediden dört çıkarsa üç kalır.
3 x 4 = 12   Three fours are twelve ya da Three times four is twelve ya da Three multiplied by four equals/is twelveÜç kere dört on iki eder.
9 ÷ 3 = 3    Three(s) into nine goes three (times) ya da Nine divided by three equals/is threeDokuzu üçe bölersen üç çıkar.