P harfi ile başlayan ingilizce kelimeler

P harfi ile başlayan ingilizce kelimeler


 Panic penik panik

Paragraph perıgraf paragraf

Park park 1.park 2.park etmek

Part part kısım, bölüm ,ayırmak

Part-Time part taym yarım gün

Party paati parti

Pass pes geçmek, geçirmek

Patience peyşns sabır

Patient peyşnt 1.sabırlı 2.hasta

Pay pey ödemek

Payment peymınt ödeme

Present prizent sunmak

Press pres 1.baskı 2.ütüleme 3.basın

Press pres baskı yapmak, basmak

Pressure preşır basınç, baskı

Pretend pıriytend miş/mış gibi görünmek,numara yapmak

Prevent pirivent önlemek,engle olmak,önüne geçmek

Previous priiviıs önceki

Price prays fiyat

Pride prayd onur,gurur

Priest priist rahip

Prince prins prens

Principal prinsipl 1.en önemli 2.prensip  3.ana para (borçta)

Print print 1.basmak(harfler vs.) 2.iz

Prison prizn hapis

Prisoner priznır 1.mahkum 2.esir

Prize prayz ödül

Probable prabıbl olası

Problem prablım sorun, problem

Produce prodyus üretmek

Product prıdak ürün

Production prodakşn üretim

Profession profeşn meslek

Profit profit kar

Programme prougrem program

Progress prougres gelişme

Promise promis söz vermek

Pronounce pronauns okunuşunu çıkartmak, telaffuz etmek

Proof pruuf kanıt

Proper prapır uygun, doğru

Property prapıti mal, mülk (bir işinin sahip olduğu), eşya

Proposal propouzl plan, öneri

Propose propouz 1.planını açıklamak 2.evlilik teklif etmek

Protect prıtekt korumak

Protest protest protesto

Proud praud gururlu

Prove pruuv kanıtlamak

Provide provayd sağlamak, tedarik etmek

Pub pab pab, birahane

Public pablik halk  (puplıc sector=devlet sektörü )

Publish pabliş basım (bir yayını)

Pull pul çekmek

Pullover pulouvır 1.kazak  2.arabayı durdurmak, kenara çekmek

Pump pamp pompa

Punch panç 1.delmek 2.yumruklamak

Punish paniş cezalandırmak

Pupil püupl 1.öğrenci 2.gözbebeği

Puppet papıt kukla

Puppy papi genç köpek

Purchase pörçıs satın almak

Purple pörpıl mor

Purpose pöpıs amaç

Push puş itmek

Puzzle pazl bulmaca, problem

Pyjamas pıcaamız pijama

Pear peır armut

Peculiar pıküliır garip

Pen pen 1.ağıl 2.tükenmez kalem

Penalty penılti ceza

Pencil pensl kurşun kalem

People piipl halk

Pepper pepır biber

Per pör her

Perfect pörfekt kusursuz, yetkin

Perform pörform 1.çalışmak 2.uygulamak

Performance pörformıns performans

Perhaps pörheps belki

Permission pörmişn izin

Permit pörmit 1.izin vermek 2.izin kağıdı

Person pörsın kişi

Personality pörsınelıti kişilik

Persuade pörsweyd ikna etmek

Perish peyriş can vermek,yok olmak, telef olmak

Petrol petrıl petrol

Phone foun telefon

Photo foutou fotoğraf

Piano pieno piyano

Pick pik toplamak, seçmek

Pickpocket pikpakıt yankesici

Picnic piknik piknik

Picture pikçır resim

Pie pay pasta, börek

Piece piis parça

Pig pig domuz

Pigeon picın güvercin

Pile payl üst üste koymak

Pill pil hap

Pilot paylıt pilot

Pin pin dikiş iğnesi, toka, pin kodu

Pine payn çam

Pineapple paynepıl ananas

Pink pink pembe

Pipe payp 1.boru 2.pipo 3.flüt

Pity piti acımak (what a pity : ne yazık)

Place pleys yer, yerleştirmek

Plain pleyn açık, ortada, düz

Plan plen plan, planlamak

Plane pleyn uçak

Plant plent 1.bitki, bitki ekmek  2.fabrika, tesis

Plantation plenteyşn ekili yer

Plate pleyt tabak

Play pley 1.oynamak 2.çalmak (bir müzik aletini)

Player pleyır oyuncu, çalan

Pleasant pleznt keyifli, zevkli

Please pliiz lütfen

Pleasure plejır zevk

Plenty plenti çok sayıda

Plough pılauv kara saban, toprak sürmek

Plug plag fiş, banyo tıkacı

Plus plas artı

Pocket pakıt cep

Poem poım şiir

Poet poıt şair, ozan

Poetry poıtri şiirler, şairlik, şiirle ilgili

Point point nokta, uç,konu

Poison poizın zehir

Police pıliis polis

Policy palısi 1.poliçe  2.yönetim ilkesi, politika

Polish poliş parlatmak

Polite pılayt kibar

Political pılitikl politik

Politician polıtişın politikacı, politikayla uğraşan

Politics palitiks politik

Pool puul havuz

Poor puur 1.yoksul 2.zavallı

Pork pork domuz eti

Port port liman

Position pızişn durum, konum,pozisyon

Positive pazitiv 1.emin, kesin  2.olumlu

Possess pızes sahip olmak

Possession pızeşn sahiplik

Possibility pasıbilıti olasılık

Possible pasıbl olası, mümkün

Post poust 1.posta  2.işaret  3.devriye gezmek (askerde)

Postpone pospon ertelemek

Pot pot tencere

Potato poteyto patates

Pour poor dökmek, akıtmak

Powder paudır toz, pudra,un

Power pauır güç

Powerful pauıfl güçlü

Practical prektikl pratik

Practice prektis alıştırma

Practise prektis alıştırma yapmak

Praise preyz övmek

Preach priiç vaaz vermek

Predict prıdikt tahmin etmek

Prefer prıför yeğlemek, tercih etmek

Pregnant pregnınt hamile

Prejudice precıdis önyargı

Preparation prepıreyşn hazırlık

Prepare prıpeır hazırlamak

Presence pırezıns hazır bulunma,varlığı olma

Present pırezınt burada, mevcut, şimdiki, armağan