Taq question konu anlatımı ~ birolcakir.net

Taq question konu anlatımı
Türkçedeki karşılığı “değil mi?” olan soru takılarına İngilizcede question tags dendiği gibi tag questions da denilir. Eğer cümle olumlu ise soru takısı olumsuz, cümle olumsuz ise soru takısı olumlu yapılır:
She is at home, isn’t she?
O evde, değil mi?
She isn’t at home, is she?
O evde yok, değil mi?
Soru takılarının iki önemli özelliği vardır:
1) Cümlenin zamanına (tense) göre değişirler.
2) Bir yardımcı fiil ve bir zamirden (pronoun) oluşurlar.
Şimdi aşağıdaki örneklere bir göz atalım:
Susan is a teacher, isn’t she?
Susan öğretmen, değil mi?
Susan isn’t a teacher, is she?
Susan öğretmen değil, değil mi?
Susan was a teacher, wasn’t she?
Susan öğretmendi, değil mi?
Susan wasn’t a teacher, was she?
Susan öğretmen değildi, değil mi?
Susan knows German, doesn’t she?
Susan Almanca biliyor, değil mi?
Susan doesn’t know German, does she?
Susan Almanca bilmiyor, değil mi?
Susan is teaching English now, isn’t she?
Susan şu anda İngilizce öğretiyor, değil mi?
Susan isn’t teaching English now, is she?
Susan şu anda İngilizce öğretmiyor, değil mi?
Susan answered your question, didn’t she?
Susan sorunu cevapladı, değil mi?
Susan didn’t answer your question, did she?
Susan sorunu cevaplamadı, değil mi?
Susan was listening, wasn’t she?
Susan dinliyordu, değil mi?
Susan wasn’t listening, was she?
Susan dinlemiyordu, değil mi?
Susan has cleaned the house, hasn’t she?
Susan evi temizledi, değil mi?
Susan hasn’t cleaned the house, has she?
Susan evi temizlemedi, değil mi?
Susan has been sleeping, hasn’t she?
Susan uyuyor, değil mi?
Susan hasn’t been sleeping, has she?
Susan uyumuyor, değil mi?
Susan had aired the room, hadn’t she?
Susan odayı havalandırmıştı, değil mi?
Susan hadn’t aired the room, had she?
Susan odayı havalandırmamıştı, değil mi?
Susan had been working, hadn’t she?
Susan çalışıyordu, değil mi?
Susan hadn’t been working, had she?
Susan çalışmıyordu, değil mi?
Susan will phone tomorrow, won’t she?
Susan yarın telefon edecek, değil mi?
Susan won’t phone tomorrow, will she?
Susan yarın telefon etmeyecek, değil mi?
Susan will be working, won’t she?
Susan çalışıyor olacak, değil mi?
Susan won’t be working, will she?
Susan çalışıyor olmayacak, değil mi?
Susan will have eaten lunch by 12, won’t she?
Susan 12’ye kadar yemek yemiş olacak, değil mi?
Susan won’t have eaten lunch by 12, will she?
Susan 12’ye kadar yemek yemiş olmayacak, değil mi?
Susan will have been running, won’t she?
Susan koşuyor olacak, değil mi?
Susan won’t have been running, will she?
Susan koşuyor olmayacak, değil mi?
Susan can learn Japanese, can’t she?
Susan Japonca öğrenebilir, değil mi?
Susan can’t learn Japanese, can she?
Susan Japonca öğrenemez, değil mi?
Susan must be careful, mustn’t she?
Susan dikkatli olmalı, değil mi?
Susan mustn’t go to school, must she?
Susan okula gitmemeli, değil mi?
Soru takıları konusunda dikkat edilmesi gereken başka noktalar da vardır:
1) Olumlu emir cümlelerinde will you?, won’t you?, would you?, can you?, can’t you?, could you? kullanılabilir. Eğer cümle olumsuz emir cümlesi ise, yalnızca will you kullanılır:
Open the door, will you?
Kapıyı aç, olur mu?
Be careful, won’t you?
Dikkatli ol, e mi?
Don’t smoke, will you?
Sigara içme, olur mu?/e mi?
2) This, that, these, those işaret zamirleri, cümle içerisinde eğer özne durumundalarsa, soru takısı olarak it ya da they kullanılır:
This is your car, isn’t it?
Bu senin araban, değil mi?
Those are your pictures, aren’t they?
Bunlar senin resimlerin, değil mi?
3) Eğer bir cümlede birden çok cümlecik varsa, soru takısında kullanılacak yardımcı fiil, ana cümleye göre konur:
You didn’t tell me that you had visited Tom, did you?
Tom’u ziyaret ettiğini bana söylemedin, değil mi?
A man who is rich can’t live in such a place, can he?
Zengin birisi böyle bir yerde yaşayamaz, değil mi?
4) Eğer cümlede nothing, nobody, never, rarely, seldom, barely, scarcely, hardly gibi sözcükler varsa, cümle olumsuzdur ve dolayısıyla soru takısı olumlu yapılır:
Nothing can stop us now, can it?
Şimdi bizi hiçbir şey durduramaz, değil mi?
They seldom go to the cinema, do they?
Nadiren sinemaya gidiyorlar, değil mi?
The old woman can hardly walk, can she?
Yaşlı kadın zorlukla yürüyebiliyor, değil mi?
5) Cümlede birden çok yardımcı fiil varsa, ilk yardımcı fiil soru takısı olarak kullanılır:
You have been studying English, haven’t you?
İngilizce çalışıyorsun, değil mi?
6) There ile başlayan cümlelerin soru takısı yine there olur:
There is something wrong, isn’t there?
Bir hata var, değil mi?
There won’t be any people, will there?
Hiç kimse olmayacak, değil mi?
7) Somebody, someone, everybody, everyone, anybody, anyone sözcükleri için, soru takılarında zamir olarak they kullanılır:
Someone saw you, didn’t they?
Biri seni gördü, değil mi?
8) Dare ve need sözcükleri, soru takılarında aynen kullanılırlar:
This trip needn’t cost much, need it?
Bu gezinin çok para tutması gerekmiyor, değil mi?
He daren’t lie to his mother, dare he?
Annesine yalan söylemeye cesaret edemez, değil mi?
9) Kimi zaman cümle olumlu olduğu halde soru takısı da olumlu olabilir. Bu durumda, cümleden, kızgınlık, şaşkınlık ya da memnuniyet gibi anlamlar çıkar:
You have passed the test, have you?
Testi geçtin öyle mi? 
(= memnuniyet)
He thinks that he can beat me, does he?
Beni dövebileceğini sanıyor ha? 
(= şaşkınlık)
You think you are clever, do you?
Kendini akıllı sanıyorsun öyle mi? 
(= kızgınlık)