M ile başlayan ingilizce kelimeler ~ birolcakir.net

M ile başlayan ingilizce kelimelerMarch març 1.mart 2.yürüyüş 3.marş

Market maakıt pazar, piyasa

Master mestır uzman, şef, sahip, hoca

Match meç 1.uymak, uyuşmak 2.maç 3.kibrit

Mean miin 1.anlamına gelmek,istemek,planlamak 2.cimri

Mean miin ortalama

Meaning miining anlam

Means miins 1.stil, yol, yardım  2.para

Meat miit et

Mechanic mekanik mekanik

Medal medıl madalya

Meet miit buluşmak, karşılamak

Meeting miiting toplantı, miting

Melody melodi ezgi, melodi

Melon melın kavun

Melt melt erimek

Memorandum memırendım not

Memorial memoriıl bir kişinin anısına yapılan yapıt

Memory memıri hafıza

Men men adamlar

Mend mend tamir etmek

Mental mentıl zihinsel

Merchant mörçınt tüccar

Mercy mörsi merhamet

Mere miır sadece,yalnızca

Merry meri mutlu

Mess mes kargaşalık,dağınıklık

Message mesıc mesaj

Metal metıl metal

Meter mitır ölçek

Method methıd metot

Metre mitr metre

Mice mays fareler

Middle midl orta

Midnight midnayt gece yarısı (24:00)

Military militıri askeri

Milk milk süt

Mill mil 1.değirmen 2.imalathane

Mimic mimik taklit etmek (birini)

Mind maynd akıl

Mind maynd birine bakmak,dert etmek

Mine mayn 1.benim 2.maden ocağı 3.mayın

Minimum minımum enaz

Minority maynorıti azınlık

Minus maynıs eksi  ( - )

Minute mınıt 1.dakika 2.çok küçük 3.zabıt

Miss mis 1.özlemek 2.kaçırmak,kayıp

Miss mis bayan

Missile misayl füze, fırlatılan cisim

Mission mişn özel bir görev için yolculuk,misyon

Misunderstand misandırstend yanlış anlamak

Mix miks karıştırmak, karışmak

Model madl model (model araba,manken v.b)

Moderate madırıt ılımlı, ortada

Modern madn modern, çağdaş

Modest modıst alçakgönüllü, ılımlı

Moment moumınt an

Monday mondey pazartesi

Monkey manki maymun

Month manth ay (takvim ayı)

Moon muun ay

Morning morninn sabah

Mosque mosk cami

Most moust en çok

Mother madı anne

Motor moutır motor

Mountain mauntın dağ

Mouse maus fare

Mouth mauth ağız

Move muuv hareket etmek, ettirmek

Movement muuvmınt hareket

Much maç çok (miktarca)

Mud mad çamur

Murder mördır cinayet

Music müuzik müzik

Must mast zorunluluk

My may benim

Mystery mıstri esrar, bilinmezlik