l harfi ile başlayan ingilizce kelimeler

l harfi ile başlayan ingilizce kelimeler


Laundry londri yıkanacak çamaşır, çamaşırhane

Lavatory levıtri tuvalet

Lay ley koymak(bir şeyin üstüne), yatırmak

Lazy leyzi tembel

Lead led 1.kurşun (metal)  2.kurşun kalem ucu

Leaf liif yaprak

Lean liin 1.ince, yağsız 2.eğilmek yaslanmak

Least liist en azından, en aşşağı

Leather ledır deri

Leg leg bacak

Lemon lemın limon

Lend lend ödünç vermek

Lens lenz lens

Less les daha az

Let let bırakmak

Letter letır mektup, harf

Letter Box letır baks mektupluk

Level levl düzey, seviye

Licence laysıns lisans (ehliyet v.b )

Lie laı yalan, yalan söylemek

Lie laı yatmak

Life layf yaşam, hayat

Lift lift 1.asansör 2.yukarı kaldırmak

Light layt 1.ışık 2.açık (renklerde) 3.hafif

Like layk 1. hoşlanmak  2.gibi

Likely laykli muhtemel,olası,umulur,beklen,r

Line layn çizgi, satır, sıra

Link link birleştirmek

Lip lip dudak

Liquid likuit sıvı

List list liste

Listen lisın dinlemek

Little litıl küçük

Live liv yaşamak

Lives layvz yaşamlar

Living living yaşam biçimi

Load loud yük, yüklemek,silah doldurmak

Local lokıl bölgesel, yerel

Lock lok kilitlemek, kilit

Long long uzun

Loose luuz bol, bağsız

Lose luuz kaybetmek

Loss los kayıp, zarar

Lot lot çok

Loud laud yüksek sesli

Lovely lavli sevimli

Low lov alçak, düşük

Lower lovır aşağıya indirmek

Luck lak şans

Lucky laki şanslı

Luggage lagıc valiz, yük

Lunch lanç öğle yemeği

Lung lang akciğer