İngilizce düzensiz fiiller okunuşları ile birlikte ~ birolcakir.net

İngilizce düzensiz fiiller okunuşları ile birlikteYalın hali (Infinitive) Geçmiş Zaman (Simple past) Geçmiş zaman ortaçı (Past participle) Anlamı
Arise /ırayz/ Arose /ıroz/ Arisen /ırîz’ın/ Meydana gelmek,çıkmak
Awake /ıweyk/ Awoke /ıwo:k/ Awoken /ıwokın/ Uyanmak, uykudan kalkmak
Be /bi:/ Was/Were /waz /wör/ / Been /bi:n/ Olmak
Bear /ber/ Bore /bor/ Borne/Born /bôrn/ / Taşımak,kaldırmak
Beat /bit/ Beat /bit/ Beaten/bit’ın/ Dövmek,vurmak
Become /bîkam/ Became /bîkeym/ Become /bîkam/ Olmak
Begin /bîgîn/ Began /bîgen/ Begun /bîgan Başlamak
Bend /bend/ Bent /bent/ Bent /bent/ Eğmek,bükmek,bükülmek
Bet /bet/ Bet /bet/ Bet /bet/ Bahse girmek
Bind /baynd/ Bound /baund/ Bound /baund/ Bağlamak, sarmak
Bid /bîd/ Bid /bîd/ Bid /bîd/ Fiyat vermek, açık arttırmada fiyat arttırmak
Bite /bayt/ Bit /bît/ Bitten /bît’ın/ Isırmak
Bleed /bli:d/ Bled /bled/ Bled /beld/ Kanamak
Blow /blov/ Blew /blu/ Blown /blohn/ Esmek, üflemek
Break /breyk/ Broke /brok/ Broken /bro’kın/ Kırmak
Breed /brid/ Bred /bred/ Bred /bred/ Üremek
Bring /brîng/ Brought /brôt/ Brought /brôt/ Getirmek
Broadcast /brôd’käst/ Broadcast /brôd’käst/ Broadcast /brôd’käst/ Radyo ve/veya televizyonda yayımlamak
Build /bîld/ Built /bîlt/ Built /bîlt/ Yapmak, inşaa etmek
Burn /börn/ Burnt/Burned /börnt /börnd/ / Burnt/Burned /börnt /börnd/ / Yanmak, yakmak
Burst /börst/ Burst /börst/ Burst /börst/ Patlamak
Buy /bay/ Bought /bôt/ Bought /bôt/ Satın almak
Cast /käst/ Cast /käst/ Cast /käst/ Atmak, fırlatmak
Catch /käç/ Caught /kôt/ Caught /kôt/ Yakalamak
Come /kam/ Came /kaym/ Come /kam/ Gelmek
Cost /kôst/ Cost /kôst/ Cost /kôst/ Maal olmak,(maliyeti olmak anlamında)
Cut /kat/ Cut /kat/ Cut /kat/ Kesmek
Choose /çu:z/ Chose/ço:z/ Chosen /ço’zın/ Seçmek
Cling /klîng/ Clung /klang/ Clung /klang/ Yapışmak, sarılmak
Creep /krip/ Crept /krept/ Crept /krept/ Sürünmek, emeklemek
Deal /diıl/ Dealt /delt/ Dealt /delt/ İlgilenmek,…işiyle uğraşmak
Dig /dig/ Dug /dag/ Dug /dag/ Kazmak, bellemek
Do /du/ Did /dîd/ Done /dan/ Yapmak
Draw /drô/ Drew /dru/ Drawn /drôn/ Çizmek, Sürüklemek
Dream /drim/ Dreamt/Dreamed /drempt/drimd/ / Dreamt/Dreamed /drempt/drimd/ / Rüya görmek
Drink /drîngk/ Drank /drenk/ Drunk /drank/ İçmek
Drive /drayv/ Drove /drov/ Driven /driv’ın/ Araç sürmek
Eat /i:t/ Ate /eyt/ Eaten /i:ıtın/ Yemek
Fall /fôl/ Fell /fel/ Fallen /fôlın/ Düşmek
Feed /fid/ Fed /fed/ Fed /fed/ Beslemek,besin vermek
Feel /fiil/ Felt /felt/ Felt /felt/ Hissetmek
Fight /fayt/ Fought /fôt/ Fought /fôt/ Dövüşmek, kavga etmek
Find /faynd/ Found /faund/ Found /faund/ Bulmak
Flee /flii/ Fled /feld/ Fled/feld/ Kaçmak, uçup gitmek
Fly /flay/ Flew /flu:/ Flown /flon/ Uçmak
Forbid /fırbîd/ Forbade /fırbeyd/ Forbidden /fi’bidın/ Yasaklamak
Forget /fırget/ Forgot /fırgat/ Forgotten /fırgatten/ Unutmak
Forgive /fırgiv/ Forgave /fırgeyv/ Forgiven /fırgivın/ Affetmek,bağışlamak
Freeze /fri:z/ Froze /froz/ Frozen /frozen/ Donmak, Dondurmak
G-R
Yalın hali (Infinitive) Geçmiş Zaman (Simple past) Geçmiş zaman ortaçı (Past participle) Anlamı
Get /get/ Got /gat/ Got/Gotten/gat/ / Almak, sahip olmak
Give /giv/ Gave /geyv/ Given /gîv’ın/ Vermek
Go /go/ Went /went/ Gone /gan/ Gitmek
Grow /groo/ Grew /gruu/ Grown /groon/ Büyümek, büyütmek, yetiştirmek
Grind /grind Ground /graund/ Ground /graund/ Öğütmek
Hang /häng/ Hung /hang/ Hung /hang/ Asmak
Have /häv/ Had /häd/ Had /häd/ Sahip olmak
Hear /hiır/ Heard /hörd/ Heard /hörd/ Duymak,işitmek
Hide /hayd/ Hid /hid/ Hidden /hidn/ Saklamak,saklanmak
Hit /hit/ Hit /hit/ Hit /hit/ Vurmak,çarpmak
Hold /hold/ Held /held/ Held /held/ Tutmak, kaldırmak
Hurt /hört/ Hurt /hört/ Hurt /hört/ İncitmek, acıtmak, ağrımak
Keep /kiip/ Kept /kept/ Kept /kept/ Tutmak,korumak
Know /noo/ Knew /nuu/ Known /novn/ Bilmek
Kneel /niil/ Knelt /nelt/ Knelt /nelt/ Diz çökmek
Knit /nît/ Knit /nît/ Knit /nît/ Örmek,örgü örmek, dokumak
Lay /ley/ Laid /leyd/ Laid /leyd/ Yatırmak,sermek
Lead /liid/ Led /led/ Led /led/ Yol açmak, önderlik etmek
Lean /liin/ Leant /liint/ Leant /liint/ Yaslanmak, eğilmek
Leap /liip/ Leapt /liipt/ Leapt /liipt/ Zıplamak, hoplamak
Learn /lörn/ Learnt/Learned /lörnt/ / Learnt/Learned /lörnt/ / Öğrenmek
Leave /liiv/ Left /left/ Left /left/ Ayrılmak,bırakmak,terketmek
Lend /lend/ Lent /lent/ Lent /lent/ Ödünç vermek,borç vermek
Let /let/ Let /let/ Let /let/ İzin vermek
Lie /lay/ Lay /ley/ Lain /leyn/ Uzanmak, uzanıp yatmak
Light /layt/ Lit /lit/ Lit /lit/ Işık yakmak, ateş yakmak
Lose /luuz/ Lost /lost/ Lost /lost/ Kaybetmek, yitirmek
Make /meyk/ Made /meyd/ Made /meyd/ Yapmak
Mean /miin/ Meant /ment/ Meant /ment/ Anlamına gelmek, demek istemek
Meet /miit/ Met /met/ Met /met/ Tanışmak, karşılaşmak, … rast gelmek
Mistake /mîsteyk/ Mistook /mîstuuk/ Mistaken /mîsteyk’ın/ Yanılmak
Overcome /ovırkam/ Overcame /overcame/ Overcome /ovırkam/ Üstesinden gelmek, yenmek
Pay /pey/ Paid /peyd/ Paid /peyd/ Ödemek
Put /put/ Put /put/ Put /put/ Koymak
Read /riid/ Read /red/ Read /red/ Okumak
Ride /rayd/ Rode/rood/ Ridden /ridn/ Binmek, (ata,bisiklete,motora binmek vs..)
Ring /ring/ Rang /reng/ Rung /rang/ Zil çalmak,
Rise /rayz/ Rose /rooz/ Risen /rayzn/ Yükselmek,ayağa kalkmak (güneş ,ay doğmak)
Run /ran/ Ran /rän/ Run /ran/ Koşmak

Etiketler : ingilizce düzensiz fiiller okunuşları ile birlikte irregular verbs okunuşları irregular verbs türkçe anlamları ve okunuşları ingilizce düzensiz fiiller ve okunuşları pdf