Associate ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Associate ile ilgili cümlelerassociate /əˈsəʊsieɪt/ asoşieyt - ilişkilendirmek, bağdaştırmak.ortaklık,işbirliği

You shouldn't associate with people like that.
Öyle insanlarla işbirliği yapmamalısın.

We associate the name of Darwin with the theory of evolution.
Darwin'in adını evrim teorisi ile bağdaştırıyoruz.

He was my business associate.
O, benim iş ortağımdı.

Don't associate with them.
Onlarla işbirliği yapma.