Also ile ilgili cümleler

Also ile ilgili cümleler


also  - de, da, dahi, hem de, ayrıca

Birol speaks English and also a little French.
Birol, İngilizce ve biraz da Fransızca biliyor/konuşuyor.

The book also has a chapter on grammar.
Kitapta ayrıca dilbilgisi üzerine bir bölüm var.

It’s a nice house, but it’s very small. Also, it needs a lot of repairs.
Güzel bir ev ama çok küçük. Aynı zamanda çok da tamir gerektiriyor.

But it is also a very difficult field.
Ama aynı zamanda çok zor bir alandır.

But there are also a number of limitations.
Ama aynı zamanda bir takım sınırlamalar da var.