Aim ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Aim ile ilgili cümleleraim - amaç, hedef

The aim of the film was to make people laugh.
Filmin amacı insanları güldürmekti.

Birol went to London with the aim of improving his English.
Birol İngilizcesini geliştirmek amacıyla Londra'ya gitti.

My aim is to be an English Teacher.
Amacım İngilizce öğretmeni olmak.

We aim to give you the best possible service.
Size mümkün olan en iyi hizmeti vermeyi amaçlıyoruz.

The primary aim of science is to find truth, new truth.
Bilimin temel amacı gerçeği , yeni gerçeği bulmaktır.

Our primary aim is to achieve financial discipline.
Öncelikli amacımız mali disiplini sağlamak.