ingilizce tüm zamirler konu anlatımı ~ birolcakir.net

ingilizce tüm zamirler konu anlatımı
5 tür zamir vardır, sırası ile çalışalarak inceleyelim.

SUBJECT PRONOUNS (ÖZNE ZAMİRLERİ)
I              →           Ben
You        →           Sen
He          →           O (Erkek)
She        →           O (Kadın)
It             →           O (Hayvan, bitki, cansız varlık)
We         →           Biz
You        →           Siz
They      →           Onlar

Yukarıda verilen zamirler cümlede özne olarak kullanılar. “you” zamiri hem “sen” hem “siz” olarak kullanılır. Üçüncü tekil kişi de cins ve cinsiyet ayrımı yapılırken, bütün üçüncü çoğul kişiler için bu ayrım yapılmaksızın “they” kullanılır.

Örnekler
My name is Birol. I am 40 years old.
Benim adı Birol. 40 yaşındayım

Be careful! You are driving very fast.
Dikkatli ol çok hızlı sürüyorsun.

My mother is a nurse. She works at a hospital.
Benim annem bir hemşiredir, Hastanede çalışır.

Birol is my best friend. He is a nice guy.
Birol benim en iyi arkadaşımdır. İyi heriftir.

The book is on the desk. It is black.

Kitap çalışma masasının üstünde. Siyah renklidir.

Birol and I are at school. We are students.
Birol ve ben okuldayız. Biz öğrenciyiz.

Be quiet, please! You are very noisy.
Sessiz lütfen! Çok gürültü çıkarıyorsunuz.

The pencils are on the desk. They are black.
Kalemler çalışma masasının üstünde. Siyah renklidirler.

OBJECT PRONOUNS (NESNE ZAMİRLERİ)
me         →           beni, bana
you        →           seni, sana
him        →           onu, ona (erkek)
her         →           onu, ona (kadın)
it             →           onu, ona (Hayvan, bitki, cansız varlık)
us           →           bizi, bize
you        →           sizi, size
them     →           onları, onlara

Yukarıdaki zamirler cümlede nesne konumunda kullanılırlar ve bu yüzden yüklemden sonra gelirler.”you” ve “it” zamiri hem özne hem nesne olarak kullanılabilir.

Örnekler
I am hungry. Can you make me a soup?
Çok açım. Bana çorba yapabilirmisiniz/yapabilirmisin?

You are my friend. I love you.
Sen benim dostumsun. Seni seviyorum.

He is Birol. I know him.
O Birol. Onu tanıyorum.

She is Elif. I know her.
O Elif. Onu tanıyorum.

It is a vegetable. You can eat it.
Bitkiseldir. Yiyebilirsin/Yiyebilirsiniz.

We are cleaning the house. Can you help us?
Evi temizliyoruz. Bize yardım edebilirmisiniz/edermisin?

They are in the garden. I can see them.
Bahçedeler. Onları görebiliyorum.

POSSESSIVE ADJECTIVES(SAHİPLİK SIFATLARI)
my         →           benim
your      →           senin
his         →           onun (erkek)
her        →           onun (kadın)
its          →           onun (hayvan, bitki, cansız varlık)
our        →           bizim
your      →           sizin
their      →           onların

Sahiplik sıfatları da ismin yerine kullanılırlar. Fakat sıfat oldukları için aynı zamanda bir ismin önünde kullanılarak o ismin kime ait olduğunu belirtirler. 
Sahiplik sıfatları genellikle "Whose (Kimin)" sorusunun cevabıdırlar.
Whose house is that? (Şu kimin evi?)
It’s our house. (O, bizim evimiz.)

Örnekler
Their school is very big.
Okulları çok büyüktür.

I have a car. My car is expensive.
Bir arabam var. Arabam çok pahalıdır.

POSSESSIVE PRONOUNS (SAHİPLİK ZAMİRLERİ)
mine     →           benimki
yours    →           seninki
his        →           onunki (erkek)
hers      →           onunki (kadın)
its         →           onunki (hayvan, bitki, cansız varlık)
ours      →           bizimki
yours    →           sizinki
their      →           onlarınki

!!! “its” kelimesinin sahiplik zamiri olarak kullanımı çok yaygın değildir.
Türkçede sahiplik zamirleri, sahiplik sıfatlarına “ki” takısı eklenerek yapılır. İngilizcede ise sahiplik sıfatlarının sonuna “s” takısını ekleyerek sahiplik zamirlerini elde ederiz. Fakat sadece“my” kelimesinin sonuna “s” takısı getirmek yerine “mine” kelimesini kullanırız.

Sahiplik zamirleri önceden bahsedilmiş bir ismin kime ait olduğunu belirtirler. İsimden önceden bahsedildiği için ismi tekrar kullanmayız.REFLEXIVE PRONOUNS (YANSIMA ZAMİRLERİ)
myself                  →           kendim                
yourself               →           kendin
himself                →           kendisi (erkek)
herself                →           kendisi (kadın)
itself                   →           kendisi (hayvan, bitki, cansız varlık)
ourselves           →           kendimiz
yourselves         →           kendiniz
themselves        →           kendileri

Dönüşlü/Yansıma zamirleri yüklemden sonra gelir. Farklı kullanımları vardır:
1. Bir eylemi yapan(özne) da, o eylemden etkilenen(nesne) de aynı kişi ise nesne olarak yansıma zamirlerini kullanırız.

I cut myself while making the salad. 
Salatayı yaparken kendimi kestim.

She looked at herself in the mirror. 
O aynada kendisine baktı.

2. Özneyi gösteren bir edatın nesnesi olarak yansıma zamirlerini kullanırız.

I bought a present for myself. 
Kendime bir hediye aldım.

She is talking to herself. 
O, kendi kendine konuşuyor.

3. Özneyi vurgulamak için, eylemin öznenin sadece kendisi / kendileri tarafından yapılacağını anlatmak için yansıma zamirlerini kullanırız.

I ate all the salad myself. 
Bütün salatayı ben kendim yedim.

They picked up boxes themselves. 
Kutuları onlar kendileri topladılar.


Şimdi bütün zamirleri bir tabloda inceleyelim.
SUBJECT PRONOUNSOBJECT PRONOUNSPOSSESSIVE ADJECTIVESPOSSESSIVE PRONOUNSREFLEXIVE PRONOUNS
Imemyminemyself
Youyouyouryoursyourself
Hehimhishishimself
Sheherherhersherself
Itititsitsitself
Weusouroursourselves
Youyouyouryoursyourselves
Theythemtheirtheirsthemselves