İngilizce Kelimelerin Okunuşları

İngilizce Kelimelerin Okunuşları

Bu dersimizde bazı harf ve harflerin kelimelere verdiği sesleri inceleyeceğiz. Vereceğim seslendirmeler tamamen bir kural veya disiplin içinde değildir, bazen bir kelime çıkar karşınıza, orada harflerin bambaşka seslendirildiğini görebilirsiniz. Bunun bir sistemi veya kuralı yok malesef.

e” sesi verenler A, H, J, K ( ey, eyc, jey, key)

i” sesi verenler B, C, D, E , G , P ,T ( bi, si, di, i, ci, pi, ti )


e” sesi verenler F, L, M, N, S, X ( ef, el, em, en, es, eks)


Ay” sesi verenler I, Y ( ay, vay)


u” sesi verenler Q, U, W ( ku, yu, dablyu)


“A a” harfi; e veya ey şeklinde okunur. 

apple : epıl (elma)
cat : ket ( kedi)
anonymous : enonimus (anonim)
ambitious : embişıs (ihtiraslı)
fat : fet (şişman, yağ)
table : teybıl (masa)
make : meyk (yapmak, marka)
take : teyk ( al, almak)
lake : leyk ( göl)
fake : feyk ( sahte, aldatıcı)
alien : eliyın (yabani, yabancı, yaratık)
male : meyıl (erkek, er) sale  : seyıl (satış) 

“C c harfinin” 3 türlü telaffuzu vardır. 

C harfinden sonra, yumuşak ünlü (e, i) gelirse “s” şeklinde okunur.


City : siti (şehir)
Cite : sayt (zikretmek, bahsetmek)
Circus : sörkıs (sirk)Cell : sel (hücre)
Cease : sîz ( durdurmak, kesmek)
Ceiling : siling (tavan)
Face : feys (yüz, sima)
Twice : tvays (iki kez)
Once : vans ( bir kez)

İzleyen ünlü harf, sert bir ünlü ise (a, o, u,); veya ünsüz ise “k” şeklinde okunur.

Cat : ket (kedi)
Catastrophe : ketistrof (felaket)

Cup : kap (kupa, fincan)
Current : körınt (cari, meri, yürürlükte)
Custom : kastım (gümrük, adet)
Conduct : kondakt ( iletmek, davranmak, orkestra idare etmek)
Common : kamın (ortak, müşterek)Column: kalımn ( sütun)
Bacon : beykın (domuz eti)
Lecture : lekçır

Concrete : konkrit (somut)Clean: Klin ( temiz ) Concept:  konsept (konsept, mefhum)

Dikkat! kelime başındaki c ‘yi kalın ünlü izlediği için –k- okunur; aradaki c yi ince bir ünlü “c”izlediği için s okunur.

“Ch” ç olarak telaffuz edilir.

Chat : çet (sohbet)
Chief : Çîf (şef)
Cheese : Çîs (peynir)
Teacher : Tîçır (Öğretmen)
Preacher : Priçır ( Vaiz)
Cheat : Çiit ( Kandırmak, kopya çekmek)
Chalk : Çalk ( tebeşir)
Chewing Gum : Çuving gam ( ciklet)
Cherry : Çeri ( Kiraz)
Chita :  Çita (Çita)
Much : maç (çok, fazla)
Such : saç ( öyle, böyle )
Cheers : çiırs ( şerefe )


“PH ph” harfleri -f- sesi verir. 


Phantom : fentım (hayalet)
Philosopy : Filosofi (felsefe)
Telephone : telıfon (telefon)
Pharmacy : Farmasi (eczacılık) 


“i”  harfi “ay” şeklinde telaffuz edilir. 

Might : mayt (güç, kudret)
Night : nayt (gece)
White : vayt (beyaz )
Side : sayd ( yan, kenar)
Sight : sayt ( manzara, görüntü, gezinti)
United : yunaytıd ( birleşik)
Right : rayt ( doğru, adil)
Silent : saylınt ( sakin, sessiz)
Violence : vaylıns ( şiddet)
Tie : tay ( bağlamak, bağlanmak)

Size : Sayz ( büyüklük )
Dimension : daymenşın ( boyut, ebat)
Wire : vayır ( tel )
Hire : Hayır ( Kiralamak)
Hike : Hayk (otostop yapmak )
Irony : Ayrıni ( İroni )
Admire : edmayr ( hayranlık)

“Th th”: t ile s seslerinin birleşiminden doğan peltek s şeklinde okunur.   

Think : (ts)ink (düşünmek, sanmak)

Thank :  (ts)enk ( teşekkür etmek )
Theory : (ts)iori (Teori)
 Myth : mi(ts) (mit, söylence)
Three : (ts)ri (üç)“Sh”, -ş- gibi telaffuz edilir.

 

Share : şeer ( pay, hisse)
Shell : şel (raf, kabuk, midye)
Shy : şay (utangaç, utanmak)

Shield : Şild ( kalkan)
Shop : şop (dükkan, alışveriş)
Cash : keş (nakit)
Cushion : kaşın (yastık, tampon)
Fashion : feşın (moda )
Mushroom : maşrum (mantar) 


“Uu” harfi kelime başlarında; ye, yu şeklinde ve uzun okunur.

Union : yunion (sendika, birlik)
Uniform : yuniform (üniforma, yeknesak, tek düze)
Unit : Yunit (birim)
U.S.A. : United States of America ( Amerika Birleşik Devletleri) 
University : Yünivörsiti ( Universite )

Kelime sonlarındaki “y” harfi “i “ okunur.   

Agony : egıni (acı, ızdırap)
Treaty : trıti (anlaşma)
Salty : solti (tuzlu)
Bossy : bosi (patronvari, amirane)
Cosy : kosi ( göstetişli, çok lüks )
Fuzzy : Fazi ( düzensiz, kaotik )
Lazy : Leyzi ( tembel )
Crazy : Kreyzi ( çılgın, uçuk)
Naughty : Noti ( yaramaz, haşarı )
Majesty : Mecisti ( Majeste)
Majority : Mecoriti ( Çoğunluk )
Minority  :  Maynoriti ( Azınlık )
Security : Sekuriti ( Güvenlik )
Risky : Riski ( Riskli, tehlikeli )

Yazıldığı halde okunmayan harfler:

Knowledge : novlıc (bilgi)
Know : nov (bilmek)
Knee : ni (diz)
Knight : nayt (şövalye)
Hour : avır (saat)

 Türk alfabesinde olmayan harflerin Okunuşu  

W w  (dabılyu),
X x (eks); ks şeklinde okunur.
Fax : feks (faks)
Tax : teks (vergi)
Axe : eks (dingil, aks)

Paradox : perıdoks (ikilem, paradoks)

 

Q q

Queen : Kuin (kraliçe)
Quasi : Kuazi (benzer)
Quantity :Kuantiti (miktar)
Quality : Kualiti ( kalite )
Quiet : kuvayet ( sakin, durgun)
Quite : kuvayet (oldukça fazla, epeyi )
Frequently : Frekuntli (sık sık)
Sequence : sikuinz ( ardıllık)


“G g” harfi üç türlü okunur  

a, o, ,u, l, r harflerinden önce gelirse, aynen Türkçe’deki gibi “g” okunur. 

Glad :gıled (mutlu)
Good : gud (iyi)
Go : go ( git, gitmek )
Ghost : gost ( hayalet )
Guy :gay (arkadaş, erkek)
Gut : gat (cesaret)
Gum : gam ( ciklet )
Grade :greyd (derece, not)
Get : get (elde etmek, almak)
Glitter : gilittır ( parıldamak )
Grade : gıreyd ( derece, not)
Grass : gıras ( çimen )
Green : gıriin ( yeşil )
e, i harflerinden önce, g veya c okunur. 


get : get (almak, elde etmek)
get up : get ap ( yataktan kalkmak, uyanmak)
geese : giiz ( kazlar)
general :cenıral (genel, umumi)
generate :cenereyt (meydana getirmek, yaratmak)
genius :cinııs (dahi)
genuine : ciniın (hakiki)
gee :ci (hayret nidası)
gentle : centıl ( nazik, kibar )
Gilbert :cilbırt (erkek ismi)
giraffe : ciraf (zürafa)


“Gh gh” önüne i gelmeyince “f” okunur.

Enough :inaf (yeterli)
Tough :taf (sert, kuvvetli)
Rough : raf ( kaba, haşin ) -


"SCH sch" sk okunur.

Scheme :skim (plan,program)
Schedule :skecul (program )

School : skul ( okul)

Schooner : skunır ( ghemi, uskuna)

Scholastic : sıkolastik ( iskolastik, alimane )


"TİON tion", şın olarak okunur.

Competition :kompetişın (rekabet, yarışma)
Frustration :fırastreyşın (hayal kırıklığı)
Multiplication :multıplikeyşın (çoğalma)
Notification : notifikeyşın ( ihbar )
Combination :kombineyşın (kombinasyon, birleşim)
Deterioration : diterioreyşın ( bozulma )
Fascination : fesineyşın ( hayranlık, büyülenme )
Admiration : edmireyşın ( hayranlık )

"TURE’’  çır, çıır olarak okunur.

Structure : sıtrakçır (yapı)

Furniture :  förnıyçır (mobilya)

Departure : diparçır (kalkış, hareket, ayrılma)

Signature : signıçır (imza)