İngilizce fiillerin zamanlara göre çekimleri ~ birolcakir.net

İngilizce fiillerin zamanlara göre çekimleri
  1. Hali
    Base Form
Okunuşu
  1. Hali
    Past Simple
Okunuşu
  1. Hali
    Past Participle
OkunuşuTürkçe
Anlamı
awakeeweykawokeevogawokenevokınuyanmak
bebiwas/werevaz/vörbeenbiinolmak
beatbiıtbeatbiıtbeatenbitınvurmak
becomebikambecamebikeymbecomebikamolmak
beginbiginbeganbigenbegunbiganbaşlamak
bendbendbentbentbentbentbükmek
betbetbetbetbetbetbahse girmek
bidbiidbidbiidbidbiidemretmek
bitebaytbitbitbittenbitınısırmak
blowbılovblewbıluvblownbılovnesmek
breakbireykbrokebırogbrokenbırokınkırmak
bringbıringbroughtbırouktbroughtbırouktGetirmek
buildbuildbuiltbuiltbuiltbuiltinşa etmek
burstborstburstborstburstborstpatlamak
buybayboughtbouhtboughtbouhtsatın almak
catchketçcaughtkouhtcaughtkouhttutmak
chooseçıuzchoseçozchosençuızınseçmek
comekamcamekeymcomekamgelmek
costkostcostkostcostkostmâl olmak
creepkıripcreptkıreptcreptkıreptemeklemek
cutkatcutkatcutkatkesmek
digdigdugdagdugdagkazmak
dodudiddiddonedanyapmak
drawdırovdrewdıruvdrawndırovnçizmek
drivedırayvdrovedırovdrivendırayvınaraba sürmek
drinkdıringdrankdirengdrunkdırangiçmek
eatiitateeyteatenitınyemek yemek
fallfolfellfelfallenfollındüşmek
feedfiidfedfedfedfedbeslemek
feelfiılfeltfeltfeltfelthissetmek
fightfaytfoughtfouhtfoughtfouhtkavga etmek
findfayndfoundfaundfoundfaundbulmak
flyfılayflewfıliuvflownfılavnuçmak
forbidforbıidforbadeforbeytforbiddenforbidınyasaklamak
forgetforgetforgotforgatforgottenforgatınunutmak
forgiveforgivforgaveforgeyvforgivenforgivınaffetmek
freezefıriizfrozefıroozfrozenfrozındondurmak
getgetgotgatgottengatınelde etmek
givegivgavegeyvgivengivınvermek
gogowentventgonegangitmek
growgırovgrewgırıuvgrowngırovnbüyümek
hanghenghunghanghunghangasmak
havehevhadhedhadhedsahip olmak
hearhiyırheardhördheardhördduymak
hidehaydhidhidhiddenhidıngizlemek
hithidhithidhithidvurmak
holdhooldheldheldheldheeldtutmak
hurthörthurthörthurthörtincinmek
keepkiipkeptkeptkeptkeptsaklamak
knownovknewniuvknownnovnbilmek
layleylaidleyidlaidleyidyaymak
lielaylayleylainlayinyalan söylemek
leaveliıvleftleftleftleftayrılmak
lendlendlentlentlentlentödünç vermek
letleetletleetletleetizin vermek
loselooslostlostlostlostkaybetmek
makemeykmademeydmademeydyapmak
meetmiitmetmetmetmetbuluşmak
paypeypaidpeidpaidpeidödemek
putputputputputputkoymak
readriidreadredreadredokumak
rideraydroderoodriddenridınbinmek
ringringrangrengrungrangçalmak
riseraysroseroozrisenraysınyükselmek
runranranrenrunrankoşmak
sayseysaidsedsaidsedsöylemek
seesiisawsovseensiıngörmek
sellselsoldsoldsoldsoldsatmak
sendsendsentsentsentsentgöndermek
shutşatshutşatshutşatkapatmak
singsingsangsengsungsangşarkı söylemek
sitsitsatsetsatsatoturmak
sleepsılipsleptsılebtsleptsılebtuyumak
speaksıpikspokesıpogspokensıpokınkonuşmak
spendsıpendspentsıpentspentsıpentharcamak
standsıtendstoodstuudstoodstuudayakta beklemek
swimsıvimswamsıvemswumsıvamyüzmek
taketeyktooktuuktakenteykınalmak
teachtiiçhtaughttaıghttaughttaıghtöğretmek
tellteltoldtoldtoldtoldsöylemek anlatmak
thinktinkthoughtdoutthoughtdoutdüşünmek
throwtırovthrewtıruvthrowntırovnatmak
wakeweykwokevogwokenvokınuyanmak
wearviırworevorwornvorngiyinmek
understandandırstendunderstoodandırstudunderstoodandırstudanlamak
winvinwonvonwonvonkazanmak
writeraytwroterootwrittenritınyazmak
Etiketler : ingilizce fiillerin çekimleri fiillerin çekimleri ingilizce ingilizce fiillerin zaman çekimleri ingilizce fiil çekimleri ingilizce zaman çekimleri