Active ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Active ile ilgili cümleleractive  /ˈæktɪv/ aiktivf - planlı bir eylemde aktif, görevli, aktif, yerinde duramayan. Etkin, etken, hareketli

He played an active role in the campaign.
Kampanyada aktif rol oynadı.

An active member of the Team.
Ekibin aktif bir üyesi.

Even at the age of 80 she's still very active.
80 yaşlarında bile hâlâ çok aktif.

Our Country sits on an active fault.
Ülkemiz aktif bir fay hattı üzerindedir.

Birol became active in politics.
Birol politikada aktif oldu.

At seventy, he’s no longer very active.
Yetmiş yaşında, artık çok aktif değil.

She is an active supporter of women’s rights.
Kadın haklarının aktif bir destekçisidir.

Yeast is an active ingredient in bread-making
Maya, ekmek yapımında aktif bir maddedir.

The verb ‘kicked’ is active in the sentence.
'Tekme' fiili cümlede aktiftir.