Accommodate ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Accommodate ile ilgili cümleleraccommodate /əˈkɒmədeɪt/ akomideyt - eşya veya insanlar için yeteri kadar yer, alan sağlamak,birine kalacak veya yaşayacak yer sağlamak.

This hotel can accommodate over 5,000 guests.
Bu otel 5.000 misafirden daha fazlasını barındırabilir.

This classroom can accommodate only thirty students.
Bu sınıf sadece otuz öğrenci alabilir.

The house could accommodate two families.
Ev iki aileyi barındırabiliyordu.

The athletes will be accommodated in a special Olympic village.
Sporcular özel Olimpiyat Köyü'nde ağırlanacak.