Ability ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Ability ile ilgili cümlelerability  /əˈbɪləti/ abılitiyy - fiziksel veya zihinsel yetenek, kabiliyet, güç

He had the ability to explain things clearly.
O olayları/durumları açıkça/net açıklama yeteneğine sahipti/yeteneği vardı.

The report, questions the technical ability of the staff.
Rapor, personelin teknik yeteneğini sorguluyor.