a harfi ile 10 ingilizce kelime ~ birolcakir.net

a harfi ile 10 ingilizce kelime

Abandon əˈbændən ebandın TERK ETMEK
Ability əˈbɪləti ebılıti YETENEK
Able ˈeɪb eybıl MUKTEDİR
Aboard əˈbɔːd ebord (bir taşıtın)İÇİNDE OLMAK
About əˈbaʊt ebaut 1.HAKKINDA 2.YAKLAŞIK OLARAK
Above əˈbʌv ebav YUKARIDAKİ
Abroad əˈbrɔːd ebrod YURT DIŞI
Absence ˈæbsəns ebsıns YOKLUK
Absent ˈæbsənt ebsınt 1.YOK 2.EKSİK
Absolute ˈæbsəluːt ebsolut MUTLAK, KESİN