tag questions örnek cümleler

tag questions örnek cümleler

Susan is a teacher, isn’t she?
Susan öğretmen, değil mi?

Susan isn’t a teacher, is she?
Susan öğretmen değil, değil mi?

Open the door, will you?
Kapıyı aç, olur mu?

Be careful, won’t you?
Dikkatli ol, e mi?

Don’t smoke, will you?
Sigara içme, olur mu?/e mi?

This is your car, isn’t it?
Bu senin araban, değil mi?

Those are your pictures, aren’t they?
Bunlar senin resimlerin, değil mi?

You didn’t tell me that you had visited Tom, did you?
Tom’u ziyaret ettiğini bana söylemedin, değil mi?

A man who is rich can’t live in such a place, can he?
Zengin birisi böyle bir yerde yaşayamaz, değil mi?

Nothing can stop us now, can it?
Şimdi bizi hiçbir şey durduramaz, değil mi?

They seldom go to the cinema, do they?
Nadiren sinemaya gidiyorlar, değil mi?

The old woman can hardly walk, can she?
Yaşlı kadın zorlukla yürüyebiliyor, değil mi?

You have been studying English, haven’t you?
İngilizce çalışıyorsun, değil mi?

There is something wrong, isn’t there?
Bir hata var, değil mi?

There won’t be any people, will there?
Hiç kimse olmayacak, değil mi?

Someone saw you, didn’t they?
Biri seni gördü, değil mi?

This trip needn’t cost much, need it?
Bu gezinin çok para tutması gerekmiyor, değil mi?

He daren’t lie to his mother, dare he?
Annesine yalan söylemeye cesaret edemez, değil m

You have passed the test, have you?
Testi geçtin öyle mi? (= memnuniyet)

He thinks that he can beat me, does he?
Beni dövebileceğini sanıyor ha? (= şaşkınlık)

You think you are clever, do you?
Kendini akıllı sanıyorsun öyle mi? (= kızgınlık)