d ile başlayan ingilizce kelimeler

d ile başlayan ingilizce kelimeler


Dad
ded
baba
Daily
deyli
günlük, hergün ya da günde bir kez olan, yapılan
Dam
dem
baraj
Damp
demp
nemli,rutubetli ve havasız ortam
Dance
dens
dans
Danger
deyncır
tehlike
Dangerous
deyncrıs
tehlikeli
Dare
deyr
cesaretli olmak,cüret göstermek ,meydanokumak
Dark
dark
karanlık,siyaha daha yakın, koyu renk
Dash
deş
telaşla ve hızlıca bir yere gitmek, fırlayıp çıkmak,'-'işareti
Pirate
payrııt
korsan
Date
deyt
ay veya yılın belli bir günü, tarih,biriyle çıkma
Daughter
dotır
kız çocuk
Day
dey
gün
Dead
ded
ölü, ölmüş, cansız
Deal
diıl
(iş) anlaşma, aynı fikirde olma
Dear
diır
sayın,sevgili, tatlı.pahalı
Death
deth
ölüm, ebdiyete intikal
Deceive
dısiiv
aldatmak, düzen kurmak, hile yapmak
Decay
dikey
çürüme, çökme, çürümek, çökmek
Doubt
daut
şüphe, kuşku
Down
daun
altta, alta/aşağı doğru
Draw
drov
çizmek (resim).çekmek (çekmece)
Dread
dired
dehşete kapılmak, korkmak, ödü kopmak
Dreadful
dredfl
berbat, korkunç, müthiş
Dreadfully
dredfıli
korkunç şekilde, çok berbat şekilde
Dream
driim
düş, hayal, rüya, rüya görmek
Dress
dres
elbise,giyinmek, giydirmek
Drill
dril
matkap,delmek
Drink
drink
içmek
Drive
draıv
(araba, otobüs, tren) kullanmak/sürmek
Drop
drop
düşürmek, düşmek, bırakmak ,damla
Drug
drag
ilaç, uyuşturucu
Drunk
drank
sarhoş
Dry
dray
kuru,kurak, susuz,kurutmak
Due
düu
... yüzünden; den dolayı, nedeniyle/sebebiyle
Dull
dal
sıkıcı, tekdüze, ruhsuz,donuk, mat, belli belirsiz
Dust
dast
toz
Duty
düuti
iş, görev, sorunluluk
Decent
diysınt
tatmin edici, kaliteli
December
dısembır
aralık (ayı)
Decide
disayd
karara vermek,kararlaştırmak seçim yapmak,hüküm vermek
Decision
dısijn
karar
Declare
dikleır
duyurmak, beyan etmek
Decorate
dekıreyt
düzenlemek, süslemek, dekore etmek
Deed
diid
iş, eylem, fiil,tapu, belge, senet
Deep
diip
derin
Deer
diır
geyik
Defeat
dıfiit
yenmek, galebe çalmak, galip gelmek,yenilgi, mağlûbiyet.
Defence
difens
savunma, müdafaa
Defend
difend
savunmak, müdafaa etmek
Definite
defınit
kesin, sabit, değişmez,açık seçik, aşikâr, belirgin
Degree
dıgrii
derece,sıcaklığı gösteren derece,açı gösteren derece
Delay
dıley
ertelemek,geciktirmek
Delete
dıliyt
silmek, yok etmek
Delicate
delikıt
zarif, ince, hafif, yumuşak,nazik
Delicious
dılişıs
leziz, lezzetli, nefis
Delight
dılayt
sevinç, zevk, haz,neşe, keyif
Delightful
dılaytful
hoş, zevk veren, sevimli
Deliver
dılivır
teslim etmek, ulaştırmak,bir vaadi/işlemi yerine getirmek
Demand
dımend
istek, talep, ihtiyaç
Demolish
dımoliş
yıkmak, yerle bir etmek
Demonstrate
demonstreyt
göstermek, kanıtlamak, ortaya koymak
Demonstration
demonstreyşın
gösteri, nümayiş, gösteri yürüyüşü
Dentist
dentist
dişçi
Deny
dınay
inkar etmek, yalanlamak
Depart
dıpart
ayrılmak,bir yerden ayrılmak, kalkmak, hareket etmek
Department
dıpartmınt
bölüm, daire, departman
Depend
dıpend
birine/birşeye bağlı olmak, ihtiyacı olmak,belli olmaz
Dependant
dipendınt
bağımlı, yardıma muhtaç
Deposit
dıpozıt
depozit,kaparo, peşinat
Depress
dıpres
mutsuz etmek, canını sıkmak, keyfini/tadını kaçırmak
Depth
depth
derinlik
Describe
dıskrayb
tasvir etmek, anlatmak, betimlemek, tanımlamak
Desert
dezırt
çöl
Deserve
dızörv
haketmek, layık olmak
Design
dızayn
tasarım,tasarlamak. Dizayn
Desire
dızayr
emel, istek, arzu, dilek
Desk
desk
sıra;masa
Despair
dıspeyır
umutsuzluk, çaresizlik
Despise
dispayz
Küçümsemek, aşağılamak, hor görmek
Dessert
dızört
tatlı (yiyecek)
Destroy
dıstroy
yıkmak, yok etmek, yerle bir etmek
Desolate
desılıt
ıssız, kuş uçmaz kervan geçmez, insanı üzen ıssız mekân
Destruction
dıstrakşın
tahrip, yıkım, yok etme
Detail
diteyl
ayrıntı, teferruat, detay
Determined
dıtörmind
kararlı, azimli
Develop
dıvelop
gelişmek, büyümek
Development
dıvelopmınt
ilerleme, kalkınma
Dedication
dedikeyşın
adama, vakfetme
Devil
devıl
şeytan
Dial
dayıl
kadran,gösterge,telefon etme
Diamond
daymınd
elmas,karo (kağıt oyunlarında)
Diary
dayri
günlük, randevu defteri, ajanda
Dialects
dayelekt
lehçe
Dictator
dıkteytır
diktatör
Dictionary
dikşınri
sözlük
Die
day
ölmek
Difference
difrıns
fark, ayrım
Different
dıfrınt
farklı
Difficult
dıfıkılt
zor, güç
Dig
dig
kazmak
Dignity
dignitiy
olgunluk, vakar, ağırbaşlılık, saygınlık
Dinner
dinır
akşam yemeği
Diploma
dıploumı
diploma
Diplomat
dıplımat
diplomat
Direct
dırekt
dosdoğru, dümdüz, aktarmasız
Direction
dırekşn
yön, istikamet, doğrultu
Director
dırektır
direktör
Dirt
dört
kir, pislik, çamur, toz toprak
Dirty
dörti
kirli, pis
Disadvantage
disadvantıc
dezavantaj,mahsur, sakınca, dezavantaj
Disagree
disıgrii
uyuşmamak, anlaşamamak
Disagreement
dısıgriymınt
uyuşmazlık, anlaşmazlık
Disappear
disıpiır
gözden kaybolmak
Disappoint
disıpoint
hayal/düş kırıklığına uğratmak, altüst etmek
Disc
disk
yassı yuvarlak cisim, disk,plak veya CD
Disc-Jockey
disk cokey
radyo ve diskoda müzik çalan kimse
Discipline
disiplin
displin,belli bir çalışma konusu, bilim dalı, spor dalı
Disorder
disordır
kargaşa, düzensizlik, rahatsızlık veya zihinsel problem
Discover
diskavır
keşfetmek, bulmak, ortaya çıkarmak
Discuss
dıskas
tartışmak, görüşmek
Disease
diziiz
hastalık, rahatsızlık
Disaster
dizastı
felaket, âfet
Dislike
dislayk
nefret etmek, sevmemek, hoşlanmamak
Dish
diş
tabak, sahan
Dismiss
dismis
kovmak, yol vermek, salı vermek
Dismiss
dismis
ilgilenmemek, ele almamak
Disobey
disıbey
itaat etmemek
Display
displey
sergi, vitrin, sergileme, teşhir
Dispose
dispouz
atıp kurtulmak; elden çıkarmak; ...den/dan kurtulmak
Dispute
dıspüut
uyuşmazlık, anlaşmazlık, çatışma
Distance
distıns
uzaklık,mesafe
Distant
distınt
uzak, mesafeli
Distinct
distinkt
farklı, ayrı, apayrı
Distinguish
distinguwiş
ayırt etme ( bir özelliğinden dolayı )
Distribute
distribüut
dağıtmak, taksim etmek, paylaştırmak
District
distrikt
mıntıka, bölge, mahalle, yöre, ilçe, semt
Disturb
distörb
rahatsız etmek, huzurunu bozmak
Divide
divayd
bölmek, ayırmak
Division
divijn
bölüm, kısım, parça,paylaştırma, pay etme
Dizzy
dizi
baş dönmesi,başı dönen
Do
du
yapmak,geniş zaman yardımcı fiili
Dock
dok
rıhtım, dok
Doctor
daktır
doktor,hekim
Document
dokümınt
evrak, belge, doküman, vesika
Dog
dog
köpek
Doll
dol
oyuncak bebek
Domestic
dımestik
evcil, eve ait, içsel
Donkey
donki
eşek
Door
door
kapı
Dormitory
dormetoriy
yatakhane,öğrenci yurdu
Double
dabl
çift, iki kat,iki misli, çift olan,iki kişilik