Notable ile ilgili cümleler

Notable ile ilgili cümleler√ Notable, “önemli, dikkate değer, kayda değer; ünlü, tanınmış” anlamına gelir:

A notable success/example
Kayda değer bir başarı/örnek

His eyes are his most notable feature.
Gözleri, onun en önemli özelliğidir.

The town is notable for its ancient harbour.
Kasaba, eski limanı ile tanınır.

They have built up a notable collection of rare plants.
Nadir bitkilerden oluşan önemli bir koleksiyon oluşturdular.

Getting both sides to agree was a notable achievement.
Her iki tarafı anlaşmaya ikna etmek kayda değer bir başarıydı.