ingilizce sıfat ve zarf karşılaştırması

ingilizce sıfat ve zarf karşılaştırması


 Zarflar (adverbs) genellikle sıfatların ( adjectives ) sonlarına n( -ly ) takısı getirilerek elde edilir.

- She is a slow player. (O yavaş bir oyuncudur.)
- She plays slowly. (O yavaş oynar.)
- He is a brave boy. (O cesur bir çocuktur.)
- He fights bravely. (Cesurca kavga eder.)

Gördüğünüz gibi cümlelerde sıfatan sonuna -ly eki getirilerek zarf elde edilmiştir. Sıfat olan kelimeler ismi, zarf olan kelimeler de fiili nitelemiştir.

Aşağıda, sonuna -ly getirilerek zarf yapılan bazı sıfatlar ve örnekler verilmiştir.

happy - happily 
- She is a happy girl. ( mutlu bir kızdır.)
- She is dancing happily. ( mutlu bir şekilde dansediyor.)

 sad - sadly 
- My brother is very sad today. (Erkek kardeşim bugün çok üzgün.)
- The singer is singing sadly. (Şarkıcı üzgün şarkı söylüyor.)

 quick - quickly 
- Erdal is a quick player. (Erdal hızlı bir oyuncudur.)
- Erdal plays basketball quickly. (Erdal hızlı bir şekilde basketbol oynar.)

 bad - badly 
- Some people are really bad. (Bazı insanlar gerçekten çok kötü.)
- Some people behave badly in this life. (Bazı insanlar hayatta kötü davranırlar.)

 Üstte bahsedilen kural bütün zarflar için geçerli değildir. Bazı sıfatlar, bu kuralın dışında kalırlar ve düzensiz değişirler. Bu zarfların mutlaka ezberlenmesi gerekmektedir.


 good - well
- Mr. Birol is a good teacher. (Birol bey iyi bir öğretmendir.)
- He teaches well. (O iyi öğretir.)

Birinci cümlede “good” ismi nitelerken "well" fiili nitelendiriyor. Standart kurala göre good sıfatı zarf olduğunda goodly olması gerekmektedir. Fakat düzensiz olduğu için tüm kurallardan bağımsız olarak değişmektedir.

 Bazı kelimeler ise hem sıfat olarak ve hem de zarf olarak kullanılabilirler. Bunların tamamen ezberlenmesi lazımdır.

fast - fast (hızlı)
hard - hard  (zor, güç)
early - early (erken)
late - late (geç)
high - high (yüksek)
low - low (alçak)
near - near (yakın)
far - far (uzak)
deep - deep (derin)
much - much (çok)
little - little (az)
direct - direct (doğrudan)
wrong - wrong (yanlış)
enough - enough (yeterli)
pretty - pretty (hoş, tatlı)
straight - straight (düz, direk)
kindly - kindly (nazik)

Yukarıda belirtilenlerin dışında da hem sıfat hem zarf olarak kullanılabilen kelimeler vardır, ancak en yaygın olanlar yukarıda verilenlerdir.


 Genelde -ly ile biten kelimeler adverb ( zarf ) olur. Fakat -ly ile biten sıfatlar da vardır. Bunların kindly (nazikçe) haricindekilerin adverb (zarf) hali yoktur. Aşağıda bu zarflara birkaç örnek verilmiştir.

lovely, lively, lonely, lowly, likely, elderly, timely, silly

 Bunların adverb ( zarf  ) hali manasını verecek şekilde kullanmak icap eden durumlarda, bu manalara yakın başka adverb ( zarf ) lar kullanılır ya da zarf cümleciği şeklinde anlatılır.

- All my friends are friendly. (Arkadaşlarımın hepsi candandır.)
- They behave in a friendly way. Candan davranırlar. (Canayakın bir şekilde davranırlar )
- A new rise in salaries are likely. The government will probably give a rise in salaries. 
 (Maaşlarda yeni bir artış muhtemel. Yeni hükümet muhtemelen maaşlara zam yapacak.)

Yukarıdaki cümlelerde görüldüğü gibi friendly sıfattır ve zarf hali in a friendly way şeklinde anlatılmıştır. Ve “likely” sıfattır ve zarf hali “probably” olarak anlatılmıştır.

 Bazı sıfatlar -ly alınca; adverb (zarf) olurlar. Fakat bunlar sıfat oldukları zamanki anlamı zarf oldukları zaman taşımazlar ve farklı anlamlar alırlar.

Örneğin, high yüksek demektir fakat highly yüksek(çe) değil "oldukça", "ziyadesiyle" manasında kullanılmaktadır. Low alçak demektir. Fakat lowly alçak(ça) değil "alçak gönüllülükle" demektir.

İşte bunun gibi sıfat manası ile zarf manası birbirinden değişik şekillerde mana veren kelimeler vardır ve bunlar dikkate alınmalıdır. Bunların kuralları yoktur. İstisnai durumları vardır ve ezberlenmeleri gerekir. Bunlar genelde aşağıdaki kelimeledir.

high: yüksek - highly: ziyadesiyle 
low: alçak - lowly : tevazuyla 
near: yakın - nearly: neredeyse 
late: geç - lately: son zamanlarda 
hard: zor, güç - hardly: ancak, güç, bela 
direct: direkt, dosdoğru - directly: dobra dobra, açıkça 
warm:sıcak - warmly:samimiyetle 
hot:sıcak - hotly: iştiyakla, canı gönülden 
cool: soğuk - coolly : soğuk davranarak 
cold:soğuk - coldly: samimiyet vermeksizin 
present: hali hazırda - presently: derhal, hemen 
short: kısa - shortly: hemen, özet olarak kısaca 
scarce: nadir, ender - scarcely: zar zor 
bare: çıplak, kıraç - barely: ancak, güç bela 
sure: emin, kesin - surely: kesinlikle, emniyetle