ingilizce harflerin okunuşları

ingilizce harflerin okunuşları


1- Harflerin Okunuşu

“e” sesi verenler A, H, J, K ( ey, eyc, jey, ke)“i” sesi verenler B, C, D, E , G , P ,T ( bi, si, di, i, ci, pi, ti )“e” sesi verenler F, L, M, N, S, X ( ef, el, em, en, es, ex)

“Ay” sesi verenlerI, Y ( ay, vay)

“u” sesi verenlerQ, U, W ( ku, yu, dablyu)2- İngilizce’de Telaffuz  İngiliz alfabesi Türk alfabesinden çok farklı değildir. Ancak, Türkçemizde harfler daima aynı sesi verir, fonetik kuralları düzenlidir. Buna mukabil, İngilizce’ de harflerin sabit ses değerleri yoktur. Bu iki alfabe arasındaki en büyük farktır. Bu yüzden, İngilizce’de bazı kelimelerin okunuşunu tahmin etmek veya öğrenip, ezberlemekten başka çare yoktur.

 İngilizce’de bazı harfler yazıldığı halde, konuşma dilinde telaffuz edilmezler. * İngilizce sözcükler genellikle tek hecelidir. Birden fazla hecesi olan kelimelerde vurgu ilk hece üzerindedir.İngilizce’de her kuralın istisnası olduğunu söylemiştik. Ancak bu İngilizce kuralsızdır demek değildir. Telaffuz konusunda da durum aynıdır. İstisnaları olmalarına rağmen, aşağıdaki kuralları iyi öğrenirsek, telaffuz konusunda fazla zorluk çekmeyiz.  3) “A a” harfi; e veya ey şeklinde okunur. 

Örnekler:


 apple : epıl (elma)

cat: ket ( kedi)
anonymous : enonimus (anonim)

ambitious : embişıs (ihtiraslı)
fat : fet (şişman, yağ)
table : teybıl (masa)
make : meyk (yapmak, marka)

take : teyk ( al, almak)
lake : leyk ( göl)

fake : feyk ( sahte, aldatıcı)
alien : eliyın (yabani, yabancı, yaratık)

 male : meyıl (erkek, er) sale  : seyıl (satış)4) “C c harfinin” 3 türlü telaffuzu vardır. i- Bu harften sonra, yumuşak ünlü (e, i) gelirse “s” şeklinde okunur.

City : siti (şehir)

Cite : sayt (zikretmek, bahsetmek)

Circus : sörkıs (sirk)Cell : sel (hücre)
Cease : sîz ( durdurmak, kesmek)
Ceiling : siling (tavan)
Face : feys (yüz, sima)

Twice : tvays (iki kez)

Once : vans ( bir kez)İzleyen ünlü harf, sert bir ünlü ise (a, o, u,); veya ünsüz ise “k” şeklinde okunur.

Cat : ket (kedi)

Catastrophe : ketistrof (felaket)

Cup : kap (kupa, fincan)

Current : körınt (cari, meri, yürürlükte)

Custom : kastım (gümrük, adet)

Conduct : kondakt ( iletmek, davranmak, orkestra idare etmek)

Common : kamın (ortak, müşterek)Column: kalımn ( sütun)

Bacon : beykın (domuz eti)

Lecture : lekçır

Concrete : konkrit (somut)Clean: Klin ( temiz ) Concept:  konsept (konsept, mefhum)

Dikkat! kelime başındaki c ‘yi kalın ünlü izlediği için –k- okunur; aradaki c yi ince bir ünlü “c”izlediği için s okunur.

 ii- “Ch” ç olarak telaffuz edilir.

Chat : çet (sohbet)
Chief : Çîf (şef)
Cheese : Çîs (peynir)
Teacher : Tîçır (Öğretmen)

Preacher : Priçır ( Vaiz)

Cheat : Çiit ( Kandırmak, kopya çekmek)

Chalk : Çalk ( tebeşir)

Chewing Gum : Çuving gam ( ciklet)

Cherry : Çeri ( Kiraz)

Chita :  Çita (Çita)

Much : maç (çok, fazla)

Such : saç ( öyle, böyle )

Cheers : çiırs ( şerefe )5)“PH ph” harfleri -f- sesi verir. Phantom : fentım (hayalet)
Philosopy : Filosofi (felsefe)
Telephone : telıfon (telefon)
Pharmacy : Farmasi (eczacılık)

Dikkat : bu kelimedeki c den sonra gelen y,i şeklinde okunduğu için c, s gibi okunur.

Alphabet : Alfabet ( Alfabe) Graph : graf ( grafik ) Photograph : fotograf (fotoğraf )

6)“i”  harfi “ay” şeklinde telaffuz edilir. 


Might : mayt (güç, kudret)
Night : nayt (gece)
White : vayt (beyaz )
Side : sayd ( yan, kenar)

Sight : sayt ( manzara, görüntü, gezinti)

United : yunaytıd ( birleşik)

Right : rayt ( doğru, adil)

Silent : saylınt ( sakin, sessiz)

Violence : vaylıns ( şiddet)

Tie : tay ( bağlamak, bağlanmak)

Size : Sayz ( büyüklük )

Dimension : daymenşın ( boyut, ebat)

Wire : vayır ( tel )

Hire : Hayır ( Kiralamak)

Hike : Hayk (otostop yapmak )

Irony : Ayrıni ( İroni )

Iberia  : ayberya  ( İspanya )

Admire : edmayr ( hayranlık)

7) “Th th”: t ile s seslerinin birleşiminden doğan peltek s şeklinde okunur.   

Arap alfabesini bilenler için söylüyorum. Arapça’nın üçüncü harfi olan ve üstünde üç nokta bulunan harfin okunuşu da böyledir.

Think : (ts)ink (düşünmek, sanmak) Thank :  (ts)enk ( teşekkür etmek )

Theory : (ts)iori (Teori)

Myth : mi(ts) (mit, söylence)

Three : (ts)ri (üç)8) “Sh”, -ş- gibi telaffuz edilir.Share : şeer ( pay, hisse)

Shell : şel (raf, kabuk, midye)

Shy : şay (utangaç, utanmak)Shield : Şild ( kalkan)

Shop : şop (dükkan, alışveriş)

Cash : keş (nakit)

Cushion : kaşın (yastık, tampon)

Fashion : feşın (moda )

Mushroom : maşrum (mantar)9) “Uu” harfi kelime başlarında; ye, yu şeklinde ve uzun okunur.

Union : yunion (sendika, birlik)

Uniform : yuniform (üniforma, yeknesak, tek düze)

Unit : Yunit (birim)

 U.S.A. : United States of America ( Amerika Birleşik Devletleri)

University : Yünivörsiti ( Universite )10) Kelime sonlarındaki “y” harfi “i “ okunur.   

Agony : egıni (acı, ızdırap)

Treaty : trıti (anlaşma)

Salty : solti (tuzlu)

Bossy : bosi (patronvari, amirane)

Cosy : kosi ( göstetişli, çok lüks )

Fuzzy : Fazi ( düzensiz, kaotik )

Lazy : Leyzi ( tembel )

Crazy : Kreyzi ( çılgın, uçuk)

Naughty : Noti ( yaramaz, haşarı )

Majesty : Mecisti ( Majeste)

Majority : Mecoriti ( Çoğunluk )

Minority  :  Maynoriti ( Azınlık )

Security : Sekuriti ( Güvenlik )

Risky : Riski ( Riskli, tehlikeli )


Yazıldığı halde okunmayan harfler:

Knowledge : novlıc (bilgi)

Know : nov (bilmek)

Knee : ni (diz)

Knight : nayt (şövalye)

Hour : avır (saat)

 11) Türk alfabesinde olmayan harflerin Okunuşu  

i) W w”, (dabılyu), v harfinin ağzı doldurarak okunmasını gerektirir.  Arapça bilenler, bu harfi “vav” harfini söylediklleri gibi söylerlerse, doğru telaffuz etmiş olurlar.ii) “X x”(eks); ks şeklinde okunur.

Fax : feks (faks)

Tax : teks (vergi)

Axe : eks (dingil, aks)Paradox : perıdoks (ikilem, paradoks)

iii) “Q q” Bizim “k” harfinin sertçe okunmasıdır.

Telaffuzu, Arapçadaki kaf harfi gibidir.

Queen : Kuin (kraliçe)

Quasi : Kuazi (benzer)

Quantity :Kuantiti (miktar)

Quality : Kualiti ( kalite )

Quiet : kuvayet ( sakin, durgun)

Quite : kuvayet (oldukça fazla, epeyi )

Frequently : Frekuntli (sık sık)

Sequence : sikuinz ( ardıllık)12)“G g” harfi üç türlü okunur  

a) a, o, ,u, l, r harflerinden önce gelirse, aynen Türkçe’deki gibi “g” okunur.

Glad :gıled (mutlu)

Good : gud (iyi)

Go : go ( git, gitmek )

Ghost : gost ( hayalet )

Guy :gay (arkadaş, erkek)

Gut : gat (cesaret)

Gum : gam ( ciklet )

Grade :greyd (derece, not)

Get : get (elde etmek, almak)

Glitter : gilittır ( parıldamak )

Grade : gıreyd ( derece, not)

Grass : gıras ( çimen )

Green : gıriin ( yeşil )

b) e, i harflerinden önce, g veya c okunur.

get : get (almak, elde etmek)

get up : get ap ( yataktan kalkmak, uyanmak)

geese : giiz ( kazlar)

general :cenıral (genel, umumi)

generate :cenereyt (meydana getirmek, yaratmak)

genius :cinııs (dahi)

genuine : ciniın (hakiki)

gee :ci (hayret nidası)

gentle : centıl ( nazik, kibar )

Gilbert :cilbırt (erkek ismi)

giraffe : ciraf (zürafa)

c) “Gh gh” önüne i gelmeyince “f” okunur.

Enough :inaf (yeterli)

Tough :taf (sert, kuvvetli)

Rough : raf ( kaba, haşin ) -d) "SCH sch" sk okunur.

Scheme :skim (plan,program)

Schedule :skecul (program )School : skul ( okul)Schooner : skunır ( ghemi, uskuna) Scholastic : sıkolastik ( iskolastik, alimane )e) "TİON tion", şın olarak okunur.

Competition :kompetişın (rekabet, yarışma)

Frustration :fırastreyşın (hayal kırıklığı)

Multiplication :multıplikeyşın (çoğalma)

 Notification : notifikeyşın ( ihbar )

Combination :kombineyşın (kombinasyon, birleşim)

Deterioration : diterioreyşın ( bozulma )

 Fascination : fesineyşın ( hayranlık, büyülenme )

Admiration : edmireyşın ( hayranlık )