accommodation kullanımı

accommodation kullanımıaccommodation  /əˌkɒməˈdeɪʃən/ ikametgah, yaşanan veya kalınan yer.

The price includes travel and accommodation.
fiyata seyahat ve konaklama dahildir.